Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse Til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg
20.september 2010.Henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg
og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Ifølge Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse den 11. september 2010 udsættes Online registreringen til 1. januar 2010
Forsinkelsen betyder, at de nye regler om anmeldelsespligt for enkeltmandsvirksomheder og hvervgiverpligt bliver tilsvarende forsinket, for de kan først træde i kraft, når systemet er klar.
Det, fremgår endvidere Jeg er glad, at den største del af de skærpede regler for registrering af udenlandske arbejdstagere allerede har virket juni i år. Her fordoblede vi bøden, Arbejdstilsynet blev gjort til kontrolmyndighed, og vi gjorde det nemmere for fagbevægelsen at lokalisere de udenlandske arbejdstagere. Nu mangler vi at få det sidste på plads, og så skal registreringen for alvor fungere nemt og brugervenligt, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Vi i foreningen Rejsearbejdere.dk deler ikke beskæftigelsesministerens glæde og finder ikke det, stemmer i overensstemmelse med, hvad der foregår i virkeligheden, med hensyn til, at den største del af de skærpede regler for registrering af udenlandske arbejdstagere allerede har virket fra juni i år.

En del undlader bevist at lade sig registrere, sikkert med den baggrund at det er gratis eller også er bøden på 10.000 kr. latterlig lille i forhold til fortjenesten for arbejdsgiveren. Byggeherren er i forvejen fritaget, fordi undtagelsesbestemmelsen om førstegangstilfælder i form af uvidenhed fritager for ansvar. Forsinkelsen betyder også, at de nye regler om anmeldelsespligt for enkeltmandsvirksomheder og hvervgiverpligt er tilsvarende forsinket, fordi de kan først træde i kraft, når systemet er klar.

Der vedlægges et par sager hvor registreringen er undladt og arbejdsmiljøloven er brudt. Tilsynsbesøget den 15. juli 2010 på byggepladsen, Gammel Hejlsmindevej 15,6100 Haderslev.

Arbejdstilsynets rapport fra besøget d.6/9-2010 byggepladsen Skamlingvejen l30, 6093 Sjølund, hvor 2 af virksomhedens medarbejdere var ved at tække en ejendom.
Her fremgår igen manglende sikring af arbejde i højden m.m.

Ved besøget forsøgte Arbejdstilsynet forgæves at kontakte arbejdsgiver Szymon Smolczynski på tlf +48 602473747. Der blev også forsøgt at få kontakt til Nicolai Steenberg på tIf.60230119. Han skulle iflg. www.dachreed. pl være firmaets, danske kontakt. Telefonnummeret tilhører et dansk softwarefirma, der ingen forbindelse har til det polske tagfirma. Ejendommens ejer Henrik Abrahamsen kunne, heller hjælpe med kontaktoplysninger. Til de polske håndværkere blev der udleveret RUT-folder og stilladsinfo på Polsk.

Hvordan er det muligt overhovedet formyndighederne at indlede sanktionsmuligheder, når det ikke kan gives kontaktoplysninger, i den sidste sag er arbejdet fortsat og færdiggjort.

Det viser sig at vi fik, ret i henhold til vores henvendelser vedrørende L. 157 Bilag 7. 26. april 2010
At, det nuværende danske arbejdsmarkedsmodel ikke magter opgaven at sikre mod Social Dumping.
At, undtagelsesparagraffen i L. 157 om at det betragtes som en formildende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i undskyldelig uvidenhed eller undskyldelig misforståelse af retsreglerne, jf. straffelovens § 82, stk. 1, nr. 4 For private, ikke-erhvervsdrivende, hvervgivere, der ikke er vant til at indgå kontrakter, forudsættes det, at manglende opfyldelse af hvervgiverpligten i førstegangstilfælde som udgangspunkt ikke påtales.
Vi har, som ved henvendelsen ingen forståelse for denne præcisering om disse lempelser skal til for private, ikke-erhvervsdrivende, hvervgivere, der ikke er vant til at indgå kontrakter ej heller henvisningen og præciseringen af straflovens § 82, stk. 1, nr. 4. der kun vil føre til at man vil fremkomme med at, man var uvidende.
Derfor kommer vi igen med forslag om opstramning af L.157. så der strafferammen bliver efter Straffelovens § 81, stk. 1. nr. 2. at gerningen er udført af flere i forening nr. 5 at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed.
Bødestraffen hæves og informationskampagnen sættes i gang straks for at imødegå social dumping

I de 2. sager er der ingen overenskomst og heller ikke opnået en selv om fagbevægelsen er arbejdspladserne bekendt. Et tydeligt bevis på l. 157 Lov om ændringer af udstationeringsloven ikke virker efter hensigten. Man henviser bare til uvidenhed vedrørende registrering i RUT..

Også i den 3. sag med konflikten i Brønderslev ved Nørrehus, der har stået på i flere måneder og blokadevagter har stået der i 90 dage og med 3F,s Kongresdeltagere er der ikke opnået overenskomst.

Vi beder også om et svar på hvor stort er det samlede beløb der udbetales, til alle ledige danskere som forårsaget af social løn dumping inklusiv udgifter til jobsøgningskurser og aktivering. (Eventuel formodet skøn)

Bilag. Arbejdstilsynets Rapport.

Foreningen af rejsearbejdere
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa
Beskæftigelsesministeren
Ved Stranden 8
1061 København K
Tlf. 72 20 50 01
E-mail bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
EAN 5798000398566
Sagsnr. 2010-0014963

Kære Hans Erik Meyer
Tak for dit brev om udsættelsen af RUT -online.
Jeg kan ikke komme nærmere ind på de konkrete sager, du nævner, men Arbejdstilsynet
foretager naturligvis den nødvendige sagsbehandling efter reglerne om RUT.
Generelt kan j eg sige, at selvom det ikke lykkedes Arbejdstilsynet at få oplysninger om arbejdsgiveren på arbejdspladsen, så forhindrer det ikke, at der gives en sanktion.
Det vil så være op til politiet i deres efterforskning at få identificeret tjenesteyder og hvervgiver.
Det fører mig over til dine bemærkninger om bødens størrelse: Justitsministeriet har vurderet, at 10.000 kr. er det maksimale niveau i standardtilfælde. Men det forhindrer jo ikke, at bøden kan være højere under skærpende omstændigheder.
Med hensyn til "lempelsen" for ikke-erhvervsdrivende, så vil jeg gerne understrege, at udgangspunktet er, at en manglende opfyldelse af hvervgiverpligten er strafbelagt.
Ligesom man i lovbemærkningeme har nævnt eksempler på skærpende og
formildende omstændigheder for tjenesteydere, så var der et politisk ønske om at fremhæve formildende omstændigheder for ikke-erhvervsdrivende. Det har været vurderingen, at domstolene i sådanne sager ofte ville komme frem til, at straf bør bortfalde, og så har man givet det signal til anklagemyndigheden, at der som udgangspunkt ikke skal ske retsforfølgning, vel og mærke hvis der er tale om en hverv giver, der ikke er vant til at indgå kontrakter. Jeg mener, at de nye regler, og
især hvervgiverpligten, er ganske vidtgående i forhold til tidligere regler, og både
DA og LO har udtrykt tilfredshed med loven. Det var så lidt malurt i bægeret, at vi blev nødt til at udskyde nogle af de nye regler med 3 måneder.
Det er vanskeligt at skønne over, hvor meget der betales i dagpenge m.v. til ledige danskere, der evt. måtte være arbejdsløse på grund af social dumping. Men de fleste er heldigvis enige om, at arbejde i Danmark skal ske på fair vilkår. Og der er også enighed om, at det er op til parterne at sørge for ordentlige vilkår med hjælp af de redskaber, staten inden for EU-rettens rammer kan stille til rådighedMed venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 12 Nov 2010
© Rejsearbejdere.dk 2021