Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse vedrørende L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven. Fremsat 26. maj 2010.
31 maj. 2010Til Skatteminister Troels Lund Poulsen og Folketingets Skatteudvalg.
Henvendelse vedrørende L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven. Fremsat 26. maj 2010.
Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det meget kritisabelt at lønmodtagerne og arbejdsløse, igen skal have nedsat deres indkomst, ved skattetekniske begrænsninger af deres indkomster, samtidig med at man har givet skattelettelser til de med millionindkomster i 2010. og nu igen vil lade rejsearbejdere, og lavtlønnede betale.
Dertil kommer et mistet værdi af et loft på 3000 kr. for fagforeningskontingent.


Vi vil anbefale at reguleringsbestemmelsen i personskattelovens § 20, reguleres for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. især på baggrund af at de ikke alle blev reguleret for 2010.

Fradrag for rejsegodtgørelse på henholdsvis kostgodtgørelsessatsen på 455 kr. og logi 195 kr. vil så være fastlåst i fire år da der ikke er sket en regulering for 2010. lige som andre fradrag. Der blev i stedet indført et loft for fradrag på 50,000 kr. Uanset dette betyder det et yderligere tab på ca. 8 % = 52 kr. i fradrag pr døgn i 2013. ved 100 døgn 5200 kr. = 1600 kr. kontant

Dertil kommer nedsættelse af fradragsværdien i 2013.

Personfradraget betyder et tab på 373 kr. i alt 969 kr. over de tre år.

Fradrag for fagforeningskontingent efter skatteministeriets egne beregninger ca. 1000 kr.

Dertil kommer fra 2012 til 2019 nedsættes skatteværdien af de andre ligningsmæssige fradrag gradvist med i alt 8 pct.-enheder som led i Forårspakke 2.0. Fra 2019 er fradragsværdien således reduceret til 25,6 pct.

Der fremgår af bilag 1.
Genopretnings Pakken anslås samlet set at øge arbejdsudbuddet med op til ca. 11.000 personer. På, længere sigt.
De foreslåede ændringer i lovforslaget på skatteområdet vurderes isoleret set at påvirke incitamenterne,
til at, udbyde arbejdskraft i negativ retning. Det sker især som følge af den skærpede beskatning ved ikke at indkomstregulere beløbsgrænserne.

Den sidste sætning kan vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk gerne tilslutte os, set i lyset af den negative konsekvens af lovforslaget. Der bliver i stedet 11.000 arbejdsløse.

Fagbevægelsen mister medlemmer på grund af dårligere økonomi, som følger af lovforslaget og har, mindre ansatte til at sikre medlemmerne mod, social løndumping fra udlandet. (dette er måske meningen med, lovforslaget) ?.

På grund af dobbeltbeskatningsaftalen med udlandet, vil flere blive hjemme, da de bliver beskattet ved hjemkomsten efter, ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, da værdien af fradraget bliver mindre.

Dansk erhvervsliv mister ordre på grund af nedsat værdi af arbejdstagernes fradrag, samt fastlåsning af,
den skattefri udbetaling, af kost og logi satser. Det er ikke, rentabel for firmaerne at ansætte flere i administrationen til at administrer de mange, bilag fra deres rejsende ansatte.
De skattefri rejsegodtgørelser skulle i stedet hæves. Så omkostningerne for erhvervslivet blev nedsat.
Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 31.maj 2010 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. (L 221 – bilag 3).
Troels Lund Poulsen
/ Søren SchouForeningen Rejsearbejdere.dk kritiserer genopretningspakken for at nedsætte indkomsterne for lønmodtagere og arbejdsløse ved skattetekniske begrænsninger, samtidig med at man har givet skattelettelser til de rigeste i 2010.
Foreningen kritiserer også fradragsloftet på 3.000 kr. for faglige kontingenter.
Desuden beklager Foreningen igen elementer fra Forårspakke 2.0, nemlig indførelse af fradragsloft på 50.000 kr. for rejseudgifter, nedsættelsen af skatteværdien af de lignings-mæssige fradrag fra 2012 samt fastfrysningen af beløbsgrænserne i personskattelovens § 20 i 2010.
Foreningen Rejsearbejdere.dk anbefaler derfor, at reguleringen efter personskatteloven § 20 ikke suspenderes, således at der foretages regulering af beløbsgrænser i 2011, 2012 og 2013, idet satserne i ligningsloven for rejsegodtgørelse og logi, samt loftet over rejse-fradraget, ellers vil være låst fast i fire år.
Den manglende regulering vil også betyde et tab på grund af et mindre personfradrag.
Hertil kommer yderligere tab som følge af loftet over fradrag for fagforeningskontingent, samt lavere skatteværdi af ligningsmæssige fradrag fra indkomståret 2012.

Hertil bemærkes, at suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgrænser i personskattelovens § 20 i 2011-2013 er et finansieringselement i Aftale om genopretning af dansk økonomi. I den forbindelse er det væsentligt at se aftalen som en helhed, hvor alle i samfundet skal bidrage, og det giver ingen mening at trække enkeltelementer ud. Aftalen indebærer stramninger, som regeringen gerne ville have været foruden, men som er nødvendige at indføre nu, for at genskabe balancen i den offentlige økonomi.
For så vidt angår fordelingsvirkninger, kan forslaget om ændringer i skattelovgivningen ikke ses isoleret, men skal ses i et samlet hele med de øvrige elementer fra Aftale om genopretning af dansk økonomi. Den samlede aftale indeholder elementer der på en gang sparer på udgifterne, øger skatteindtægterne og reformerer økonomien. Det er vurderingen at aftalen er en realistisk, rimelig og socialt velafbalanceret måde at håndtere den økonomiske udfordring på.
Med hensyn til begrænsningen af fradrag for faglige kontingenter skal dette også ses som en del af den samlede aftale om genopretning af dansk økonomi. Loftet over fradraget vil styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne og dermed kontingentet i de faglige organisationer.
Sluttelig bemærkes, at det på sigt også vil være til fordel for medlemmer af Foreningen Rejsearbejdere.dk, at dansk økonomi bliver genoprettet, således at den offentlige økonomi styrkes.

Opdateret d. 07 Jun 2010
© Rejsearbejdere.dk 2021