Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
2. juni 2010 - Henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg
2. juni 2010.


Henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Kommentar fra Foreningen Rejsearbejdere.dk til det fremsatte lovforslag. L. 222 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Vi finder det fremsatte lovforslag ikke er i tråd med det samtidige fremsatte lovforslag fra Skatteministeren
L 221 26. maj. 2010

Følgevirkningerne af at dagpengeperioden nedsættes fra de 4 år inden for en periode på 6 år til 2 år. (ydelsesperioden) inden for 3 år, vil få stor betydning for rejsearbejdere og andre lønmodtagere.
Dansk eksport og hjemmemarkedet vil miste arbejdspladser, da man ikke kan få rejsemontører og andre ud i job. Konkurrenceevnen vil, blive forringet grundet fastfrysning af de skattefrie satser i 4 år samt nedsættelse til skatteværdien på 25,5 % på sigt.

Mange vil fravælge job som rejsearbejder / håndværker på grundlag da udsigten til at blive arbejdsløs er stor.
Med den nuværende internationale krise ikke mindst i byggeriet og andet herhjemme. De vil ikke udsættes for. at efter 2 år som ledig at miste hus og bil opsparing. Så man vil søge over i sikre erhverv. Danske firmaer vil miste højt kvalificeret arbejdskraft der skal sendes til udlandet og her landet..

Med hensyn til at det fremgår af lovforslaget at set i en international sammenhæng er den danske dagpengeperiode lang. Fx er dagpengeperioden i Norge 52-104 uger, i Tyskland 6-18 måneder og i Sverige 300 dage.

Det fremgår ikke af lovforslaget at i Norge og Tyskland er der vedtaget et værn mod social løn dumping., da de kollektive overenskomster er ophævet i en national lovgivning., så danske lønmodtagere nu er udsat for unfair konkurrence udefra. Det kan samtidig oplyses at netop indførelse af Hartz 4. i Tyskland er noget lignende som Danmark vil indføre. Som det fremsatte lovforslag har ført til, mange sociale tragiske tilfælde. Netop på grund af man skal sælge hus, bil, samt bruge opsparingen eller leve af ægtefælden løn eller flytte til en mindre bolig.

Spørgsmål. Hvor mange borgere i Tyskland har efter nedsættelse af dagpenge perioden Hartz 4 måttet gå fra hus, sælge bil, leve af ægtefældens løn, ved at overgå fra Arbejdsløshedsunderstøttelse efter 1.år til betegnelsen Arbejdsløshedspenge 11 (Grundsikring af Arbejdssøgende som er indført ved lov i 2005 i Tyskland).

Hvilke ydelser ydes, der kontant i Tyskland til arbejdssøgende forhold til den danske bistandslov. Når man lovforslaget drager en sammenligning med Tyskland.
Bilag. Henvendelsen til vedrørende Lovforslag L. 221.-Bilag 3.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 2. juni 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 7 (L 222), som hermed besvares.


Spørgsmål nr. 7:
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 2. juni 2010 fra Rejsearbejdere.dk, jf. L 222 - bilag 2.”


Endeligt svar:
Rejsearbejdere.dk skriver bl.a. i sin henvendelse, at følgevirkningerne af lovforslaget vil være, at dansk eksport og hjemmemarkedet vil miste arbejdspladser, da man ikke kan få rejsemontører og andre ud i job.

Jeg er ikke enig i disse betragtninger. Tværtimod mener jeg, at en nedsættelse af dagpengeperioden vil øge den enkelte lediges incitament til at søge og tage arbejde, og samtidig være med til at øge beskæftigelsen på sigt.

Efter en nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år vil den danske dagpengeperiode være nogenlunde lige så lang som i lande som Norge, Finland og Frankrig, mens den danske dagpengeperiode fortsat vil være længere end i eksempelvis Sverige og Holland.


Venlig hilsen
Inger Støjberg

4. juni 2010


Til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Foreningen Rejsearbejdere.dk må bede beskæftigelsesministeren, om at udsætte loven til, en revision af den, danske bistandslov, og sociallovgivning finder sted samtidig med en ændring af Arbejdsløshedsforsikringsloven. Samt til, vedtagelse af overenskomsterne for, hovedparten af arbejdsmarkedet næste gang. Ellers vil det føre til mange sociale klienter. Da flere vil vælge at give op.

Det er under al kritik at Beskæftigelsesministeren drager sammenligning, med Tyskland som fremgår af lovforslaget. I Danmark skal man sælge hus eller bil eller bruge af opsparing på når Dagpengeperioden udløber på 2.år i henhold til lovforslaget.

I Tyskland kan man beholde hus, ejerlejlighed, på 130 m2. ejerlejlighed 120m2. 80.m2. 1-2 personer,
100 m2 for 3 personer og 120 m2. for 4 ved ejerlejlighed og 10 m2 mere ved egen hus..
Uanset værdi eller friværdi.

Bil kan beholdes ved en værdi af 7,500 Euro 55,000 kr. eller samme friværdi efter fraregning af gæld.

Samtidig er lønmodtagere sikret mod afskedigelse i f.eks. byggeri og rengøring med opsigelsesperioder
ved, lov efter et halv års ansættelse. 14 dage og opefter, alt efter åremålsansættelsen.

Så man kan ikke drage sammenligning med den tyske arbejdsløshedskasselov eller aftale på arbejdsmarkedet der.

I øvrigt kan det ikke være rigtig at så kort efter vedtagelsen af overenskomsterne i Danmark. Fremlægges et sådan lovforslag. Arbejdsmarkedets parter har derfor ikke haft mulighed for at, aftale afskedigelser i overenskomsterne. På den baggrund er lønmodtagerne ført bag lyset ved urafstemningen.

Oplysninger om den tysk lovgivning er indhentet hos.

Informationer er indhentet hos.
IG Bau Bezirksverband Schleswig-Holstein NordRote Strasse 1
D-24937 Flensburg

Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Bilag. Den tyske arbejdsløshedskasselov. Populær betegnet Hartz IV.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 07 Jun 2010
© Rejsearbejdere.dk 2021