Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelse: Skatteminister Kristian Jensen V
Pressemeddelse: Skatteminister Kristian Jensen V. har fremsat et nyt lovforslag der kommer til 1. Behandling 29. april 2009 Lovforslaget betyder at der kommer et loft over fradrag på 50.000 kr og en nedsat værdi til 12,500 kr og værdien af kørselsfradrag, m.m. Læs vores henvendelse her til Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg regningen er 80,000 tusinde årligt til erhvervslivet eller en lønmodtager skal tjene det samme mere ved 220 dages udarbejde LO havde ingen kritik. Lovforslaget er en del af Skattereformen mellem Venstre,Konservativ, Dansk Folkeparti.

28.april. 2009

Til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg

Kommentar fra foreningen Rejsearbejdere.dk til det af Skatteministeren fremsatte Lovforslag L. 199 af 22. april 2009.

Skatteministeren er ved at ophæve mobiliteten på arbejdsmarkedet kan vi nu konstatere.
Loft over rejseregler på 50.000 kr. Er det før eller efter grundbeløb 2009 på 5500 kr. for fradrag og er værdien af fradraget 33,5 % eller 25,5 %. Ved 220 dage udearbejde tabes der 35,171 kr. ?

Det foreslåede loft svarer til rejseudgifter med standardsatser i ca. 3½ måned afhængig af, om der er mulighed for overnatning hjemme i weekender. Efter en vis periode må lønmodtageren forventes at kunne indrette sig efter forholdene og dermed begrænse sine rejseudgifter. Med det foreslåede loft vil der stadig være et incitament til at søge arbejde over større afstande, men statens udgifter hertil begrænses, således at provenuet kan bidrage til gennemførelse af en generelt lavere beskatning af arbejde.

Her må Skatteministeren mene for de højest lønnede ved nedsættelsen af top skatten. Ingen gider påtage sig at arbejde for 12,750 kr. i et helt år i Danmark og udlandet. ?

Har en lønmodtager m.v. i løbet af året både foretaget fradrag med standardsatserne og med faktiske dokumenterede udgifter, jf. § 9 A, stk. 7, 1. pkt., er det summen af disse, der ikke kan fradrages ud over 50.000 kr.
Forslaget indebærer ingen ændringer i den selvstændigt erhvervsdrivendes adgang til at foretage fradrag for rejseudgifter med de faktiske udgifter, jf. statsskattelovens § 6, litra a.
Har den selvstændigt erhvervsdrivende i et indkomstår foretaget fradrag med standardsatserne for 50.000, men har yderligere dokumenterede erhvervsmæssige udgifter til kost, småfornødenheder og logi, kan disse fradrages efter statsskattelovens § 6, litra a.

Hvor kan man få kost og logi for 12,750 kr. i et helt år i Danmark og udlandet og hvorfor denne forskel på en lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende. (Skatteministerens svar til Dansk Transport og Logistik)?

Med et loft på 50.000 kr. med en skatteværdi på 33,5 eller 25, 5 % svarende til henholdsvis 16,750 kr.
12,750 kr. årligt er der overhovedet igen incitament til at søge arbejde mere. Danske firmaer har i disse krisetider ikke en stor pose penge og tage af. ? .
Dette skønnes at forbedre den varige virkning med ca. 30 mio. kr., hvorved den årlige varige virkning bliver 230 mio. kr.
I finansåret 2010 skønnes forslaget at medføre et merprovenu på ca. 150 mio. kr.
De gældende skattefordele for rejseregler er en skatteudgift og forslaget om et loft over fradraget indebærer således at denne skatteudgift begrænses.

Hvor meget mister Danmark på eksportindtægten, samt til udbetaling af Arbejdsløshedsunderstøttelse
til, ledige kontra merprovenuet på de ca.150 mio. kr. ?

Efter forslaget påbegyndes en ny rejse og dermed en ny 12-måneders periode, når lønmodtageren rent fysisk skifter til et nyt midlertidigt arbejdssted, der ligger mindst 8 km væk. Dette svarer til den gældende bestemmelse, men det vil ikke længere være muligt at påbegynde en ny rejse blot ved at skifte arbejdsgiver eller arbejde med et nyt projekt. Lønmodtageren er ikke på ny rejse, bare fordi arbejdsgiveren har et andet navn, eller lønmodtageren f.eks. skifter frem og tilbage mellem en virksomhed og et vikarbureau.

Vil Skatteministeren genindføre Stavnsbåndet dette vil ske når man ikke længere kan søge arbejde hos en anden arbejdsgiver eller udsendes af en ny arbejdsgiver. ?

Efter lovforslaget skal der ved tilbagevenden til samme midlertidige arbejdsplads være forløbet mindst 40 arbejdsdage for, at der påbegyndes en ny 12 måneders periode. I dag er reglen 20 arbejdsdage. Igen en hindring af mobiliteten på arbejdsmarkedet. ?

Der gælder ingen 12-måneders begrænsning for logisatsen, og der foreslås ingen ændringer heri.
Det harmonerer ikke med loftet på 50.000 kr. ?

Det fremgår af lovforslaget at. § 9 A, stk. 3, 4.-6. pkt., ophæves således at der kun kan udbetales pr. hele døgn for kost eller fratrækkes. Ligeledes kan der ikke udbetales 25 % af Diætsatsen til småfornødenheder
eller, foretages fradrag med denne sats.?

Lovforslaget harmonerer ikke med regeringens målsætning om, at det skal være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i alle egne af landet. Og slet ikke med det forslag om at nedsætte fradrag for befordring til 33,5 % Til 25,5 % selv om der sker en kompensation for lavtlønnede vil der efter 220 km pr 100 km være et tab på 14,02 kr. pr dag x 220 dage 3084 kr. pr år samt yderligere 7,58 pr kr.100 km. pr dag, ved en indtægt på over 298,700 kr. Alt efter hvor i landet man bor.

Foreningen Rejsearbejdere.dk kan konstatere at konkurrenceevnen over for udenlandske virksomheder i ind og udland, vil blive meget dårligere på grund af lovforslaget og at fagbevægelsens forsøg på at, firmaer, fra udlandet skal overholde overenskomsterne, som de lovede inden 1. maj 2004, er slået total fejl, og man vil nu bruge skattelovgivningen som redskab til at holde dem ude, uanset om det går ud over danske firmaer og lønmodtagere. Mener Skatteministeren at virksomhederne kan betale 80.000 kr. yderligere til deres medarbejdere. ?

Loft over fradrag i henhold til rejseregler.
Rejse- og opholdsudgifter, som afholdes af medarbejdere i forbindelse med arbejde, kan i et vist omfang sidestilles med private udgifter, som den pågældende under alle omstændigheder ville afholde.
Fradragsreglerne understøtter imidlertid mobiliteten på arbejdsmarkedet.
Parterne er enige om at fradraget for rejseudgifter begrænses til 50.000 kr. pr. år med virkning fra 1. januar 2010.
Hermed begrænses også de meget store fradrag, som udenlandske medarbejdere, herunder fra Østeuropa, har kunnet foretage ved arbejde i Danmark.«

Hvad siger EU-Kommissionen til en sådan begrænsning ved en klage.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 30 Apr 2009
© Rejsearbejdere.dk 2021