Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Udenlandske arbejdstagere bliver ofre i det danske skattesystem
Udenlandske arbejdstagere bliver ofre i det danske skattesystem på grund af manglende oversættelse til hjemlandets sprog af den udsendte Vejledningen-Servicebrev-Årsopgørelse fra SKAT. Læs henvendelser til Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg her samt svar. Sidste nye svar fra Skatteministeren 14-1-2009 Opretter nu en afdeling for Skat Udland i SydDanmark
7. Maj 2008


Henvendelse til Skatteminister Kristian Jensen
Og Folketingets Skatteudvalg.


På baggrund af mange tyske rejsearbejdere og andre bliver snydt så det brager, ved årsopgørelsen af
deres indtjente årsindkomst i Danmark finder Foreningen. Rejsearbejdere.dk det er på tide at, selvangivelsen
og vejledningen bliver udsendt på det sprog som skatteyderen bruger i hjemlandet, og ikke mindst inden for EU.

Samtidig burde hjemmesiden hos SKAT virke på samme måde, som meddelelser fra EU, så man kan klike ind på det sprog, som man er bekendt med.
Desuden skal vejledninger være mere præcise med hensyn til fradrag, vi mener at det skal fremgå følgende. Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, havdagsfradrag for erhvervsfiskere, standardfradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto, gavefradrag, rentefradrag af gæld, særlig indbetaling til privattegnet pension, mv.
Samtidig skal der også fremgå satserne for skattefri Kørsel i arbejdsgiverens tjeneste og Fradrag for manglende udbetaling af Kost + timesatsen og Logi satser kørsel fradrag for bro billet takst. Oversat på hjemmelandes sprog når Selvangivelsen udsendes. Eller Servicebrev udsendes til skatteyderen.

Vi medsender en afgørelse fra en tysk skatteyder der har tabt et stort beløb på manglende fradrag. Det er en skandale at sådan noget kan forekomme i 2008 og dem kunne vi sende flere af som er forkerte.


Kopi af bilag af sagen vedlægges.
Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk


Spørgsmål 247: -
"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. maj 2008 fra foreningen Rejsebejdere.dk vedr. information til tyske lønmodtagere med arbejde i Danmark,
jf. alm. del- bilag 154, herunder foreningen,s forslag om at udsende servicemeddelelser
til, tyske lønmodtagere på tysk."
Svar:
Jeg har ikke mulighed for at kommentere den konkrete sag, der refereres til i
henvendelsen af7. maj 2008 fra foreningen Rejsearbejdere.dk.
SKAT har generelt stærkt fokus på at yde en målrettet øg god service overfor det
stigende antal udlændinge, der arbejder i Danmark. Det er dog klart, at der er tale
om et område, hvor det er nødvendigt at prioritere og må1retteindsatsen, så der
opnås den bedst mulige effekt med de ressourcer, der er til rådighed. En målsætning
om oversættelse og vedligeholdelse af alt SKATs materiale til alle ED's
sprog er således ikke realistisk og ville medføre et ressourceforbrug, som slet
ikke, ville stå mål med effekten.
Hvad angår sprogunderstøttelse er det SKATs overordnede strategi, at SKAT
Skal udvikle sig til at arbejde på to sprog: dansk og engelsk. Dansk skal fortsat -
være SKATs hovedsprog, men den engelsksprogede service skal højnes. SKATs
kommunikation på andre sprog end dansk og engelsk vil typisk ske skriftligt - ~
vejledningsmateriale rettet mod udvalgte segmenter og situationer, hvor det vurderes,
at der er, et særligt behov.
Konkret i forhold til SKATs engelsksprogede service ved jeg, at SKAT overve-:
jer at udvide TastSelv i løbet af 2009 med en oversættelse til engelsk af årsopgørelsen
fulgt af engelsk vejledningsmateriale og en engelsk forklaring af skatt(;ffaglige
udtryk, så udlændinge, der skal afregne skat i Danmark, har mulighed for
at, kommunikere på engelsk. Desuden overvejer SKAT at udarbejde selvangivelsen for begrænset skattepligtige (812) i en engelsk version på TastSelv, sammen
med en vejledning på engelsk vedrørende S12 og en kopi af den danske selvangivelse med-
engelske, forklaringer påtegnet.
I forhold til information særligt målrettet de dansk-tyske grænsegængere har
SKAT blandt andet udarbejdet pjecen "Om skat - når du arbejder i Danmark og
bor i udlandet Denne pjece fimdes også på tysk ("Uber Steuern -rur Personen,
die im Au-sland wohnen und in Danemark arbeiten"). Herudover kan jeg oplyse-,
at Skattecenter Tønder i både 2007 og 2008 har arrangeret en række informationsmøder
overfor, udenlandske arbejdstagere vedrørende udfyldelse af selvangivelsen.
Møderne har været afholdt på tysk, og Skattecenter Tønder har - i samarbejde
med Skattecenter Herning - udarbejdet materiale på tysk og oversat de, relevante rubrikker på selvangivelsen til tysk. Alene i perioden april-september 2007har over 1.200udenlandskeskatteydere- grænsependlere deltaget i informationsmøderne. .
Det er klart, at man altid vil kunne forbedre den fremmedsprogede information
på specifikke områder, men generelt finder jeg, at det er en fornuftig prioritering,
når SKAT primært har valgt at fokusere ressourcerne på en højnelse af kommunikationsindsatsen,
på engelsk. I forhold til informationsindsatsen overfor de
dansk-tyske grænsegængere, mener jeg, at SKAT med de eksisterende tilbud og,
initiativer, har fundet en god balance mellem hensynet til denne specifikke gruppes
behov og den overordnede beslutning om primært at prioritere informationsindsatsen
på. engelsk.

Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa

Kære Hans Erik Meyer
Tak for dit brev til skatteminister Kristian Jensen og til Folketingets Skatteudvalg.
Skatteministeren har bedt SKAT om at besvare din henvendelse.
Jeg kan forstå, at de spørgsmål du stiller, har været rejst i Folketingets Skatteudvalg
via medlem af Folketinget Jesper Petersen (SF). Jeg er blevet orienteret om,
at du har modtaget, en kopi af ministerens svar på de rejste spørgsmål.
Da jeg ikke kan tilføje sagen yderligere, vil jeg tillade mig at betragte sagen som
Afsluttet

Med venlig hilsen

Ulrik Meinertz
Kontorchef Hovedcenteret SKAT29. oktober 2008

Til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg.

Pkt. Foretræde Folketingets Skatteudvalget 1. oktober 2008

Kommentar og spørgsmål til Skatteminister Kristian Jensen (Svar på Spørgsmål 247 af 13. maj 2008)

Vi mener at Skatteministeren udøver et fejlskøn og kommer med en fejlvurdering af hele problematikken.
Når tyske skatteydere står til store restskatter uden hold i fra Skats side eller også med hold i på grund af indhentet frikort, skattefradrag uden dokumentation.

I øvrigt mener vi ikke sagen er afsluttet som fremgår af fremgår af bilag i Skatteministerens svar
fra Skat underskrevet af Kontorchef Ulrik Meinertz 2. juli 2008 hvilket vi kommer nærmere ind på
her at der er flere sager, og vi har rejst dem hos Skat. Det kan ikke passe at almindelige lønmodtagere
skal snydes, på grund eventuel, manglende tyskkundskaber hos Skattecenter medarbejderne. Det er nok her problemet ligger, Men i øvrigt finder vi Skatteministerens svar Skatteudvalget, Alm. del - Spørgsmål 228
meget interessant såfremt en evaluering af organisations- og ledelsesstruktur, at samle opgaver og kompetencer vedrørende udlandsbeskatning, men vi ser helst at der etableres et egentligt grænsegængercenter i Sønderjylland.

Endelig kan vi se at når Skattecentre tilsender skatteyder 3. Årsopgørelser der varierer fra 3715 kr. og en udbetaling på 338 kr. for derefter at ændre den næste til en restskat på 49.852 kr. og endelig efter at forening Rejsearbejdere.dk havde gennemgået sagen at få 28.517 kr. tilbage ved at hjælpe skatteyderen gennem skattesystemet. Altså en difference på 78, 031 kr. Skatteyderen havde været igennem systemet uden at det gav resultat. Det samme gælder flere andre.

Alene i perioden april-september2007 har over 1.200 udenlandske skatteydere og grænsependlere deltaget i
Informationsmøder er Skatteministerens svar. Vi mener at det ingen garanti er for at skatteyderen er i stand til at udfylde en Selvangivelse på dansk efter et sådan møde og det er også kun et fåtal af alle de udenlandske skatteydere, der arbejder i Danmark. Især tyskere og polakker.


Et stop for Tast Selv-kode ved ændringer af Skattekort for udlændinge (arbejdsgiveren snyder med forhøjet fradrag, så netto lønnen ser god ud) Skal foregå ved personligt fremmøde eller henvendelse på et Skattecenter for udenlandsk Skat(Tønder) se vedlagte bilag.

Et stop for kun, en påtænkt udvidelse af TastSelv i løbet af 2009 med en oversættelse til engelsk af årsopgørelsen fulgt af engelsk vejledningsmateriale og en engelsk forklaring af Skattefaglige udtryk, så udlændinge, der skal afregne skat i. Danmark, har mulighed for at, kommunikere på engelsk. SKAT at udarbejde selvangivelsen for begrænset skattepligtige (812) i en engelsk version på TastSelv

Et stop for udsendelse af kun en dansk - engelsk version men, også et tysk. Servicebrev og, selvangivelse samt, årsopgørelse + en forenklet sammenskrevet Blanket af Supplement til Selvangivelsen for begrænset
Skattepligtige (Blanket 04.031) Selvangivelsen for begrænsede skattepligtige (Blanket 04.009) på tysk.

Det er forkert at Sprogunderstøttelse i SKATs overordnede strategi, at SKAT Skal udvikle sig til at arbejde på kun to sprog: dansk og engelsk og ikke på tysk selv om Danmark er omgivet af Tyskland med 85 millioner og randstater der grænser op til Tyskland, Holland, Belgien Frankrig, Schweiz, Østrig, Tjekkiet, Polen. Altså formentlig langt over 100 millioner. Der kan læse og forstå tysk ikke mindst de mange polske firmaer og arbejdere.
Så det er her der skal sættes ind på tysk i stedet for en strategi på engelsk..

Fra foreningen Rejsearbejdere.dk kan, vi pege på at der fra de forskellig Skattecentre, ikke vedlægges de omtalte materialer der er udviklet med Skattecenter Tønder og Skattecenter Herning, udarbejdet på tysk og med, oversat relevante rubrikker på selvangivelsen til tysk. Men kun en dansk version og kun ved personligt fremmøde udleveres en og kun på et par Centre. Selve spørgsmålet om hjælp til, udfyldelsen af selvangivelsen bliver afvist. Hvorfor ikke færdiggøre en total oversættelse på tysk.

I forhold til informationsindsatsen overfor de dansk-tyske grænsegænger, mener vi ikke, at SKAT med de eksisterende tilbud og initiativer, har fundet en god balance. med hensynet til den dansk-tyske, grænsegænger, og andre gruppes behov og den overordnede beslutning om at, prioritere informationsindsatsen på, engelsk. Men at al sagsbehandling af udlændinges skat, bør foregå på Skatte Tønder også med hensyn til at, der skal oprettes et Dansk – Tysk regions Skattecenter der.

Sidst og ikke mindst må servicebrev og, selvangivelse samt, årsopgørelse med den udarbejde vejledning være på tysk. De på tysk udarbejdede bilag fra Skattecenter Tønder vedlægges ved udsendelsen til skatteyderen. Eller der må tilføres et punkt i disse på tysk, så skatteyderen kan få tilsendt vejledningen på tysk ved anmodning, samt et fast telefon nr. til Skattecenter Tønder. Og ikke som nu, hvor det kan, være umuligt at komme igennem i tiden januar - 1. juli pr telefon, til SKAT.

Samtidig skal der ske en regelforenkling så Supplement til Selvangivelsen for begrænset
Skattepligtige (Blanket 04.031) afskaffes og sammenskrives med, Selvangivelsen for begrænsede skattepligtige (Blanket 04.009) så skatteyderne undgår unødig papirarbejde, for at blive beskattet efter grænsegængereglen skal ansøge om beskatning efter grænsegængeregler Det er næsten de samme tal der går igen i Selvangivelsen for begrænsede skattepligtige. Der må ske en forenkling her. Så der kun skal udfyldes et eksemplar.
Ligeledes må Bilag til Selvangivelsen Ejendomsværdiskat Danske Ejendomme (Blanket 04.052)
Den skal også indbefattes.


Der vedlægges Bilag og Årsopgørelser 2007 fra Skatteydere.
Tyskere bondefanget på Fyn + Tyske arbejdere snydt af lav skat.


Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer

Svar fra Skatteminister Kristian Jensen 14-1-2009 Efter ønske fra Jesper Pedersen SF
Spørgsmål 91:
”Ministeren bedes kommentere materiale udleveret af Rejsearbejdere.dk under foretræde for Skatteudvalget den 1. oktober 2008, jf. SAU 2007-08, 2. samling, alm. del - bilag 271 og 274.”

Svar:
Bilag 271 indeholder en række bemærkninger fra Rejsearbejdere.dk til min besvarelse af 12. juni 2008 af SAU 247 alm. del (07/08). Overordnet går bemærkningerne på, at SKAT bør gøre en større indsats for at sikre god service og vejledning til de tysktalende grænsegængere.

I min besvarelse af SAU 247 redegjorde jeg for en række af SKATs informationstiltag særligt målrettet de tysktalende grænsegængere. Jeg oplyste blandt andet følgende:

”I forhold til information særligt målrettet de dansk–tyske grænsegængere har SKAT blandt andet udarbejdet pjecen ”Om skat – når du arbejder i Danmark og bor i udlandet”. Denne pjece findes også på tysk (”Über Steuern - für Personen, die im Ausland wohnen und in Dänemark arbeiten”). Herudover kan jeg oplyse, at Skattecenter Tønder i både 2007 og 2008 har arrangeret en række informationsmøder overfor udenlandske arbejdstagere vedrørende udfyldelse af selvangivelsen. Møderne har været afholdt på tysk, og Skattecenter Tønder har – i samarbejde med Skattecenter Herning – udarbejdet materiale på tysk og oversat de relevante rubrikker på selvangivelsen til tysk. Alene i perioden april-september 2007 har over 1.200 udenlandske skatteydere – grænsependlere - deltaget i informationsmøderne.”

SKAT har generelt stærkt fokus på at yde en målrettet og god service overfor det stigende antal udlændinge, der arbejder i Danmark – dette gælder både indsatsen i forhold til tysktalende personer og personer, der taler andre sprog. I den forbindelse er det dog klart, at SKAT må prioritere sin indsats, og her finder jeg det som nævnt i mit svar på SAU 247 fornuftigt, at SKAT i første række har valgt at satse på udviklingen af en meget bred og dyb dækning på engelsk.

I forhold til udlandsområdet generelt kan jeg oplyse, at der i forbindelse med SKATs omstrukturering pr. 1. januar 2009 er etableret en ny landsdækkende enhed ”Udland”. Enheden er forankret i SKAT Syddanmark og skal varetage opgaver vedrørende grænsegængere, udlændinge og udenlandske virksomheder. Hermed vil der blive skabt et stærkt fagligt miljø omkring håndteringen af denne gruppe. Etableringen af enheden vil endvidere give mulighed for en styrkelse af informations- og vejledningsindsatsen overfor de tysktalende grænsegængere. Etablering af en udlandsenhed er i øvrigt et af de tiltag, som Rejsearbejdere.dk efterlyser i bilag 271.

Endeligt kan jeg oplyse, at siden jeg i sommer svarede på SAU 247, har en
task force under Beskæftigelsesministeriets ledelse afleveret en rapport med en række anbefalinger til mindskelse af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. På Skatteområdet konkluderer rapporten blandt andet, at SKAT allerede har udarbejdet et omfattende skriftligt vejledningsmateriale på en lang række sprog – herunder tysk, men at der nok er behov for at gøre informationen lettere tilgængelig på SKATs hjemmeside (og fra portalen ”workindenmark.dk”). SKAT vil derfor i løbet af 2009 som anbefalet i rapporten etablere en målrettet og fokuseret virtuel guidet adgang til information om skatteforhold målrettet udenlandske arbejdstagere og danske virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft.

På denne baggrund er det fortsat min vurdering, at SKAT med de eksisterende tilbud og initiativer har fundet en god balance mellem hensynet til de dansk-tyske grænsegængeres specifikke behov, og de overordnede prioriteringer af indsatsen på informationsområdet.

I forhold til materialet i bilag 274 har jeg ikke mulighed for at kommentere den konkrete sag, der refereres i materialet.

Kristian Jensen


/Tina R. Olsen
Opdateret d. 08 May 2008
© Rejsearbejdere.dk 2021