Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Skatteministeren har den 5. jan. 08 fremsat Lovforslag l.31 Om fjernelse af Eksportmedarbejderfradrag m.m Se den nye henvendelse 5. jan 2008. Fra Rejsearbejdere.dk Skatteministeriet har fremsendt et høringsforslag om at fjerne Eksportmedarbejderfradrag Læs henvendelsen til Folketingets Skatteudvalg og Skatteministeren fra foreningen Rejsearbejdere.dk 9-10-07 Skatteministens svar herunder.

5. januar 2008

Til.
Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg.

Vedrørende: Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v. frem sat den 5. december 2007. (L. 31)

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det yderst betænkeligt, at Skatteministeren genfremsætter det,
samme lovforslag igen som tidligere er fremsat 4. 10. 07. L. 20 uden ændringer.

Ifølge tidligere uddybende spørgsmål til. Skatteministeren på, henvendelsen ved foretræde for Folketingets Skatteudvalg 24. 10. 07 Bilag 6 vedrørende Lovforslag L. 20. Genfremsender vi de 3. spørgsmål igen.
Da der selvfølgelig, ikke kan svares på de 3. spørgsmål på grund af udskrivelse af valg til Folketinget.

Samtidig henviser vi til Skatteudvalget - Bilag 2. 9. 10. 07 samt. Skatteministerens svar Bilag 5. 23. 10. 07 vedrørende L.20. Til foreningen Rejsearbejdere.dk

(Af Skatteministerens bemærkninger fremgår følgende Statsstøttesekretariatet vurderede, at eksportmedarbejderfradraget udgør statsstøtte i henhold til Traktatens artikel 87, stk. 1. Jeg har ikke noget grundlag for at anfægte denne vurdering.

Det mener vi at der grund til at anfægte Statsstøttesekretariatet vurdering og derfor kommer vi med, ny henvendelse om spørgsmål i henhold til. Skatteministerens svar.

Det har ingen betydning for den EU-retlige vurdering, at der som her er tale om meget små beløb for den enkelte. Reelt taler vi i det aktuelle tilfælde om ca. 18 kr. om dagen ved arbejde i Vesteuropa og ca. 46 kr. om dagen ved arbejde uden for Vesteuropa.
Jeg skal endelig bemærke, at mulige negative konsekvenser for eksporten ikke berettiger en EU-medlemsstat til at give statsstøtte i strid med statsstøttereglerne. Citat Skatteministerens svar)

Med hensyn til de små beløb ca.18 kr. samt de 46 kr. som Skatteministeren henviser til udgør de en stor belastning for eksporten ved at lønnen skal hæves med ca. 3,7 % ca. ved 55 kr. og 10 % ved 140 kr. pr døgn. For at opnå den samme løn. Dertil kommer virksomhedernes forhøjede udgifter for det nedsatte fradrag for repræsentationsudgifter til 25 %. Samtidig kom der ikke svar på om at friholde områder uden for EU for d fremlagte ændringer i lovforslaget…

Da det danske skattetryk er på 50 % af bruttonationalproduktet, og de gennemsnitlige for de andre EU-Lande. Kun er 40,5 er det en stor konkurrence barriere. Derfor kan vi kun anbefale at vente til EU-Kommissionen, retter, henvendelse i form af en åbningsskrivelse om statsstøtte i henhold til Traktatens artikel 87, stk. 1.

I øvrigt strider det jo mod regeringens stort reklamerede skattestop, samt at alle kan arbejde i Danmark fra EU-Lande til 5 kr. i timen. Da de kollektive overenskomster ikke er ophævet til lov, således at Danmark giver, giver en form for direkte statsstøtte til firmaer fra EU-Lande og andre lande. Så de kan udføre konkurrenceforvridende salg og arbejde, over for danske virksomheder og lønmodtagere, her i landet i form af social, dumping på løn og pension, samt at de har mindre udgifter til egenproduktion, som sælges her i landet. På grund af lave lønninger og sociale udgifter.

Der fremgår ikke af lovforslaget, på hvilket tidspunkt loven træder i kraft. Der bør tages hensyn til at. Rejsearbejdere arbejder på langsigtede kontrakter hvor man har indkalkuleret det ligningsmæssige fradrag. Det samme har virksomhederne i deres tilbud, som også rækker år ud i fremtiden vedrørende.
Udgifter til repræsentation.

Samlet er der tale om 11.414 tilfælde, som kan falde ind under reglerne for eksportmedarbejderfradrag.
Oplyser sikringsstyrelsen os, samt derudover er der godkendt 9.638 blanketter E101 for personer, som arbejder i flere lande på én gang. Og der godkendt 2.766 blanketter til personer ansat ved international transport oplyser Lykke Outzen Kontorchef internationalt Kontor Sikringsstyrelsen. Så det omfatter mange der bliver ramt og vil vende hjem når virksomheden ikke vil kompensere for tabet.

Bilag.
Yderligere spørgsmål ved foretræde for Folketingets Skatteudvalg 24. okt. 2007 L. 20-Bilag 6
Kommentarer fra Dansk Byggeri og Dansk Industri til lovforslaget i pressen.

Dansk Byggeri mener dog, at det er yderst tvivlsomt, om fradraget for eksportmedarbejdere er brud på EU-reglerne – et synspunkt der bakkes op af Dansk Industri, fordi man forudser, at fjernelse af fradraget vil modarbejde intentionerne om at have en høj mobilitet på arbejdsmarkedet og tværtimod gøre det endnu sværere at få danskere til at arbejde i udlandet.

I Dansk Byggeri er man i øvrigt af den opfattelse, at regeringen forsøger at skjule ændringsforslaget. Det kan nemlig være svært at opdage, at regeringen ønsker at fjerne fradraget for eksportmedarbejdere, for punktet fylder kun én side ud af det i alt 110 sider lange lovforslag L20 fra skatteminister Kristian Jensen, ligesom heller ikke overskriften på lovforslaget fortæller fyldestgørende om, hvad det indeholder.

Det hedder således ”Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier samt diverse EU-tilpasninger m.v.)”.

Det forklarer måske, hvorfor der i over 100 siders høringssvar til lovforslaget ikke er nogen kommentarer til forslagene om eksportmedarbejderfradrag og repræsentation i udlandet, siger

Henriette Thuen, chef for international afdeling i Dansk Byggeri:
Formålet med lovforslaget er øjensynligt at tilføre statskassen ekstra 35 millioner kroner næste år, for det bliver konsekvensen, hvis regeringen kommer igennem med forslagene.Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

9. oktober 2007Til Folketingets Skatteudvalg og Skatteminister Kristian Jensen

ChristiansborgHenvendelse vedrørende Lovforslag L. 20 Fremsat 4.10. 2007 af Skatteminister Kristian Jensen.

Ændringer af forskellige Skattelove.Kommentar til ændringer i Ligningslovens §.5 E. Der omhandler følgende§ 9 E. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan eksportmedarbejdere uanset § 9 A, stk. 7, 4. pkt., foretage fradrag for merudgifter i forbindelse med rejser og ophold i udlandet uden dokumentation for udgifterne. Det er en betingelse, at den pågældende i indkomståret enten har haft uafbrudt ophold i udlandet i 2 måneder, eller at opholdene i udlandet i løbet af indkomståret i alt har omfattet mindst 100 døgn. Fradraget er på 55 kr. pr døgn og 140 kr. uden for VesteuropaStk. 2. Som eksportmedarbejdere anses efter denne bestemmelse lønmodtagere, der for en dansk arbejdsgiver udfører arbejde i udlandet med sigte på at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Bestemmelsen omfatter ikke medarbejdere, der forestår transport af varer m.v. eller er medlem af et selskabs direktion eller bestyrelse bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter.Stk. 3. Fradraget opgøres på grundlag af lønindkomsten for udlandsarbejdet efter de af Skatterådet fastsatte anvisninger for fradrag for merudgifter ved lønarbejde i udlandet.Stk. 4. 5) Den skattepligtige skal vedlægge selvangivelsen en erklæring fra arbejdsgiveren om karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes varighed og om lønindkomsten under udlandsopholdene.Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det uheldig at Skatteministeriet har sammenskrevet loven med andre skattelove i lovforslaget. Ligeledes er der intet belæg for at det strider mod traktatens artikel 87 om statsstøtte.Danmark er forpligtet til at anmelde alle foranstaltninger, der vil kunne betragtes som støtte efter traktatens artikel 88, stk. 3, inden de iværksættes.Har Danmark modtaget en Åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen desangående, overtrædelse af artikel 87 vedrørende statsstøtte på grund af eksportmedarbejderfradraget og fradrag for, repræsentationsudgifterne

Har Danmark da loven blev vedtaget anmeldt foranstaltningen til EU-Kommissionen efter traktatens artikel 88, stk. 3, inden den blev iværksat og fået det godkendt. I 1987 ?Og såfremt dette er sket, er Skatteministerens nuværende lovforslag fremsat på et forkert grundlag. Loven er fremsat af daværende Skatteminister Anders Fogh Rasmussen Lov nr. 835 af 18. december 1987 For at forbedre Danmark for at forbedre konkurrenceevnen. Og vedtaget i Folketinget af (S, KF, V, RV, CD, FP og KRF) med et flertal på 115 mandater.Med hensyn til henvisningen i udsendelsen af Skatteministeriets Høringsbrev fremgår følgende:Beslutning om statsstøtte vedrørende de italienske skatteregler, som Kommissionen offentliggjorde den 31. december 2005 (Celex nr. 32005D0919), har rejst tvivl om, hvorvidt de danske skatteregler om repræsentation og særligt fradrag for eksportmedarbejdere er i overensstemmelse med EU’s regler om statsstøtte. Regeringen har derfor fundet det rigtigst at ophæve disse særregler.

Afgørelsen vedrørte italienske regler. De almindelige italienske regler gik ud på, at der kun var begrænset fradragsret for udgifter til repræsentation. De kunne fradrages med en tredjedel. Den almindelige regel blev imidlertid fraveget ved en midlertidig lov af et års gyldighed. Fravigelsen gjaldt udgifter til deltagelse i messer i udlandet. Disse udgifter kunne fradrages fuldt ud. Kommissionen statuerede ulovlig statsstøtte. I pkt. 25 i Kommissionens afgørelse anføres, at det ekstra fradrag er statsstøtte ”da det kun gælder for virksomheder, der udøver eksportaktiviteter”Foreningen Rejsearbejdere.dk finder ikke at der er sammenligningsgrundlag. Da Ligningslovens § 9.E ikke omhandler det samme, men at beslutningen om statsstøtte vedrørende de italienske tilskud (Celex nr.32 005D0919) omhandler et tilskud til Italienske sælgere på messestande i udlandet. Kopi vedlægges af (Celex nr.32 005D0919)Vedrørende fjernelse af fradrag af udgifter til udenlandsk repræsentation.Det fremgår ikke klart af høringsbrevet hvilken hvor, og hvilken § i Ligningsloven der skal ændres i at, bestemmelsen om fuld fradragsret, for visse udgifter til repræsentation i eksportøjemed, over for udenlandske forretningsforbindelser ophæves, og kun omfatte et fradrag på 25 % af de afholdte udgifter.Konsekvensen af de 2. lovforslag vil blive mindre eksport og flere udgifter for danske virksomheder på grund af det nedsatte repræsentationsfradrag og udgifter til kompensation for fjernelse af eksportmedarbejderfradraget På 55 kr. og 140 kr.

I øvrigt har lovforslaget, indflydelse på eksport til ikke EU-lande derfor skal det friholdes fra eksportmedarbejderfradrag til områder uden for EU.Der blev i 2006 eksporteret dansk byggeri i form af byggeprojekter i udlandet for syv mia. kr. svarende til en stigning på 40 pct. i forhold til 2005, men der blev indgået kontrakter for kommende byggeri for næsten 11 mia. kr. Ifølge Dansk Byggeri. Skal eksportfremskridtet ødelægges med det negative fremsatte Lovforslag.??Bilag.

Kopi af Kommissionens beslutning af 14. december 2004 om Italien har udstedt lovdekret nr. 269 af 30. september 2003.Kopi til Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen

Kopi til Folketingets ErhvervsudvalgMed venlig hilsenFormand i foreningen

Rejsearbejdere.dk

Hans Erik Meyer

Nørbyvej 55

6200 Aabenraa.

www.Rejsearbejdere.dk


B. Gældende regler, forslagets formål og indhold samt forholdet til EU-retten
1. og 2. Udenlandsk repræsentation og eksportmedarbejdere

Gældende regler.

Efter de gældende regler har virksomhederne fuldt fradrag for repræsentationsudgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold, når udgifterne afholdes med det formål at opnå salg af varer eller tjenesteydelser til udlandet. I andre tilfælde gives der kun fradrag for 25 pct. af de afholdte repræsentationsudgifter.

Disse bestemmelser går tilbage til 1986. Indtil dette tidspunkt var det hovedregelen, at der var fuld fradragsret for alle repræsentationsudgifter. Fra 1986 ændredes reglerne, således at hovedregelen nu går ud på, at fradragsretten nedsættes til 25 %. Udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold blev dog friholdt fra begrænsningen, når formålet var at opnå et øget salg af varer og tjenesteydelser til udlandet. Der anføres bl.a. følgende i bemærkningerne: ”Formålet skal være at opnå salg af varer og tjenesteydelser til udlandet. Repræsentationsudgifter, som en dansk importør afholder overfor en udenlandsk sælger, er således ikke omfattet af ændringsforslaget.”.

Eksportmedarbejdere kan efter de gældende regler foretage et særligt fradrag, når den pågældende i løbet af et indkomstår enten har haft to måneders uafbrudt ophold i udlandet, eller har haft ophold i udlandet, der i løbet af indkomståret sammenlagt har omfattet mindst 100 døgn. Eksportmedarbejderen har desuden mulighed for at modtage skattefri rejsegodtgørelse fra arbejdsgiveren efter de almindelige regler.

Ved en eksportmedarbejder forstås en lønmodtager, som for en dansk virksomhed udfører arbejde i udlandet med henblik på at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer eller tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Fradraget fastsættes af Skatterådet og udgør 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Fradrages medregnes i de udgifter, der kun kan fratrækkes i det omfang, at de overstiger et beløb på 5.200 kr. (2007-niveau).

Eksportmedarbejderfradraget blev indført med virkning fra og med indkomståret 1988.

Forslagets formål og indhold.

Formålet med de foreslåede ændringer er at sikre, at de danske regler på disse områder er i overensstemmelse med EU-retten. Forslaget går ud på at ophæve den fulde fradragsret for den skattepligtiges udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold. I stedet foreslås det, at udgifterne omfattes af hovedreglerne på området, der går ud på, at udgifter til repræsentation i al almindelighed kun kan fradrages med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter. Desuden foreslås det at afskaffe det særlige fradrag til eksportmedarbejdere.

Forholdet til EU retten

En beslutning om statsstøtte vedrørende de italienske skatteregler, som Kommissionen offentliggjorde den 31. december 2005 (Celex nr. 32005D0919), har rejst tvivl om, hvorvidt de danske skatteregler om repræsentation og særligt fradrag for eksportmedarbejdere er i overensstemmelse med EU’s regler om statsstøtte. Regeringen har derfor fundet det rigtigst at ophæve disse særregler.

Afgørelsen vedrørte italienske regler. De almindelige italienske regler gik ud på, at der kun var begrænset fradragsret for udgifter til repræsentation. De kunne fradrages med en tredjedel. Den almindelige regel blev imidlertid fraveget ved en midlertidig lov af et års gyldighed. Fravigelsen gjaldt udgifter til deltagelse i messer i udlandet. Disse udgifter kunne fradrages fuldt ud. Kommissionen statuerede ulovlig statsstøtte. I pkt. 25 i Kommissionens afgørelse anføres, at det ekstra fradrag er statsstøtte ”da det kun gælder for virksomheder, der udøver eksportaktiviteter”

En skatteregel, der giver en fordel for modtageren, er efter EU-reglerne (traktatens art. 87) statsstøtte, hvis den

1)begunstiger visse produktioner eller virksomheder og

2)er en særregel, der bryder med skattesystemets almindelige principper, og

3) fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og påvirker samhandelen mellem medlemslandene .

Den ovennævnte afgørelse om statsstøtte bekræfter, at regler, der udelukkende begunstiger eksportaktiviteter, begunstiger visse produktioner eller virksomheder, således som dette udtryk skal forstås i traktaten.

Indirekte støtte er også omfattet af traktaten. Eksportmedarbejderfradraget må således opfattes som støtte til de virksomheder, hvori de pågældende er ansatte.

Det må anses for usandsynligt, at støtten vil kunne godkendes af Kommissionen som lovlig statsstøtte. Det hænger sammen med, at man i de standardfritagelser fra statsstøttereglerne, som Kommissionen udsteder (den såkaldte de minimis regel og de såkaldte gruppefritagelser), typisk holder støtte til eksportrelaterede aktiviteter udenfor fritagelserne.

3. Gaver til velgørende foreninger m.v. i EU/EØF

Gældende regler
Opdateret d. 24 Sep 2007
© Rejsearbejdere.dk 2021