Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Rejsearbejdere.dk har rettet Henvendelse og kommentar til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Lovforslag nr. L 90) fremsat 29. nov. 2006


16. januar 2007

Uddybende Kommentar til Lovforslag L. 90 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.).
Foreningen Rejsearbjdere.dk finder at der i det fremsatte lovforslag ikke løser problemet med,
Arbejdsmiljøet i byggeriet.
Ordlyden i §. 15 i Lovforslaget er forkert Arbejdspladsvurderingen skal forefindes på virksomheden
Og være tilgængelig for virksomhedens ledelse de ansatte og Arbejdstilsynet.

Ændringsforslag: Arbejdspladsvurderingen skal forefindes på virksomheden samt bygge og anlægspladser samt ikke faste arbejdspladser. Og være tilgængelig for virksomhedens ledelse de ansatte og Arbejdstilsynet.

Samtidig kommer vi med forslag til ændringer i Arbejdstilsynets Bekendtgørelser

Der henvises i øvrigt til foreningen Rejsearbejdere.dk henvendelse: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. – del Bilag 7. oktober 2006 og Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. – del Bilag 82. november.
Om ændringer i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse.
Ligeledes henvises der til indsendt høringssvar.

Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001
Af § 32.Fremgår: Der skal i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, til oplysning om særlige risici på byggepladsen eller om andre forhold af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning
Ved en ændring af § 32. i Bekendtgørelsen til: Ved indgangen /indgangene til byggepladsen og dennes periferi skal være forsynet med skilte med Byggepladsens Adresse firmanavn og adresse af de firmaer der deltager i arbejdets udførelse og afmærket på en sådan måde, at de er i øjenfaldende og let kendelig .
Det vil ved en sådan ændring gøre det let for Arbejdstilsynet, Udrykningskøretøj. Redningsmandskab m.m. Til at sikre arbejdstageren sikkerhed og sundhed på byggepladsen ved ulykker.

Vedrørende nyansættelse i Arbejdstilsynet skal der ansættes sprogkyndige tolke til oversættelser af breve der fremsendes til Firmaer om påbud m.m.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Indsat kopi af dele af Rådets direktiver.
Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
18. Forskellige bestemmelser
18.1. Indgangene til byggepladsen og dennes periferi skal vaere forsynet med skilte og afmaerket paa en saadan maade, at de er ioejnefaldende og letkendelige

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold.
Anvendelsesomraade
Dette direktiv finder anvendelse paa:
1)ansaettelsesforhold, der er reguleret af en tidsbegraenset arbejdskontrakt, indgaaet direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor kontraktens udloeb er bestemt af objektive faktorer saasom: en noejagtigt angivet ophoersdato, fuldfoerelse af en bestemt opgave eller en bestemt begivenheds indtraeden
2)vikaransaettelsesforhold mellem et vikarbureau, som er arbejdsgiveren, og arbejdstageren, som stilles til raadighed for at arbejde for og under kontrol af en brugervirksomhed og/eller -institution.
Artikel 2 Formaal
1. Formaalet med dette direktiv er at sikre, at arbejdstagere, der har et ansaettelsesforhold som omhandlet i artikel 1, for saa vidt angaar sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet er sikret samme beskyttelsesniveau som det, der gaelder for de oevrige arbejdstagere i den paagaeldende brugervirksomhed og/eller -institution.
KAPITEL IV FORSKELLIGE BESTEMMELSER
Artikel 9
Gunstigere bestemmelser
Dette direktiv griber ikke ind i nuvaerende eller fremtidige nationale bestemmelser og faellesskabsbestemmelser, som er gunstigere med hensyn til beskyttelse af sikkerheden og sundheden paa arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et ansaettelsesforhold som omhandlet i artikel
Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

I henhold til Beskæftigelsesministerens talepapir 14. november 2006 besvarelse af spørgsmål B (alm. del) i samrådet i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg onsdag den 15. november 2006
Ad spørgsmål 39)
Ifølge Opfølgning af kommissionens meddelelse meddeler beskæftigelsesministeren følgende.

For mig er det dog afgørende, at evt. nye initiativer bliver så lavbureaukratiske som mulige, at de respekterer den særlige danske model på arbejdsmarkedet, samt at de er i overensstemmelse med EU-retten.
På den baggrund vil vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk komme med følgende forslag til skiltning af mobile og byggepladser som kan indsættes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001.
Af § 32.Fremgår: Der skal i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, til oplysning om særlige risici på byggepladsen eller om andre forhold af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning
Ved en ændring af § 32. i Bekendtgørelsen til: Ved indgangen /indgangene til byggepladsen og dennes periferi skal være forsynet med skilte med Byggepladsens Adresse firmanavn og adresse af de firmaer der deltager i arbejdets udførelse og afmærket på en sådan måde, at de er i øjenfaldende og let kendelig .
Det vil ved en sådan ændring gøre det let for Arbejdstilsynet, Udrykningskøretøj. Redningsmandskab m.m. Til at sikre arbejdstageren sikkerhed og sundhed på byggepladsen ved ulykker.
Det vil også være til gavn for sikkerhed og sundhed at ændre i Bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 At i henhold til overnævnte at indføre det i et nyt stk. i § 1.
At der skal for findes en arbejdstager liste med, arbejdstagerens navn og adresse på arbejdspladsen der skal ajourføres dagligt. Udstationeret/ikke Udstationeret. Kopi af en sådanne lister indsendes til Arbejdstilsynet en gang i kvartalet/årligt. En sådan liste vil også være med til at fremme en hurtigere sagsbehandling ved ulykkestilfælder. m .m.
Et sådan initiativ vil også være med til at kortlægning af omfanget af udstationeringer.
Disse tiltag formodes ikke komme i konflikt med EU-retten da de omfatter Arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
Med hensyn til nedgangen af antallet af anmeldte illegale østarbejdere har det en naturlig forklaring Ifølge en spørgerunde til 3F lokaleafdelinger i forskellige landsdele er svaret det samme.
Vi har ned prioriteret området, for at øge servicen over for, nuværende medlemmer altså
i tråd med udmeldingen fra Byggefagenes Samvirke i København.
TV2 udsendelsen operation x torsdag den 23. Nov. 2006 viste at østaftalen har spillet totalt fallit. Udsendelsen viste at forudsigelserne i henvendelsen 13. april 2004 fra foreningen Rejsearbejdere dk. Til Beskæftigelsesministeren Kom til at passe med at fagforeningernes er magtesløse med hensyn til at klare problemet med konfliktvåbnet.
Kan det være rigtig at når man ringer til politiet for at undersøge om der skulle være formode illegale er svaret, at vi gider ikke at tage derhen mere i granplantagen eller byggepladsen. Alt er i orden, de har lov til at være her. Firmaet er en aftale med Statsskovdistriktet. Et opkald til Statsskov distrikterne i Sønderjylland oplyser at plantagen er i privat eje. Samtidig er der opkald fra Skat som oplyser, at man er i gang med at undersøge firmaerne. Hele området er ved at gro over hovedet på fagbevægelsen og offentlige myndigheder på grund, af den manglende registrering af udstationerede, uanset om de arbejder for private eller ej.
Det fremgår ikke af østaftalen, at der ikke må reguleres i lønnen som returkommission, til firmaet for kost, logi, kørsel/transport. Eller hvor stor et beløb der skal udbetales.
På det grundlag formodes det at mange opholdstilladelser i henhold til østaftalen er ulovlige. I en del af de indgåede overenskomster med arbejdsmarkedets parter indeholder aftaler. Kost, logi og kørselsgodtgørelse inden for 3F, TIB, Metal. m.m.
Beskæftigelsesministeren bedes om at oplyse i hvor mange opholdstilladelser, der fremgår at de indgår. Og hvor mange østarbejdere der har fået beløbet udbetalt da de i så fald har opholdt sig her uden at de opfylder kravet til østaftalen. ???

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørby vej 55
6200 Aabenraa.


3. november 2006
Henvendelse med kommentar fra foreningen Rejsearbejdere.dk vedrørende.

Høring af udkast til forslag til lov om ændringer af lov om arbejdsmiljø, med høringsfrist tirsdag 7. nov. 06Det er meget beklagelig, at en sådan lovændring, skal have en så kort høringsfrist, som det lægges op til.
7. dage. er alt for lidt. Ifølge høringslisten er ingen af organisationerne inden for bygge og anlægsbranchen samt Metal blevet tilsendt høringsmaterialet, med mindre de indgår i et fællessvar fra LO.

Bemærkninger til forslaget.
Screening.

Vi finder det meget uheldig at virksomheder med skiftende og midlertidige arbejdspladser skal kontaktes inden screeningen. Det vil især øge risikoen for at virksomheden vil sørge for at:

Pkt.1. Arbejdspladsen nedmandes.

Pkt.2. Sørge for at arbejdspladsen bliver gået efter inden Arbejdstilsynet møder op. Og eventuelle fejl og mangler vil så være rettet. Det giver så ikke et retvissende billede af virksomheden og arbejdspladsens
arbejdsmiljø.
Det tænkes især på bygge og anlægsbranchen, hvor man blot ved at ændre et skilt mod at bruge stilladset
overholder loven ved fejl og mangler.

Med hensyn til virksomheder skal kontaktes på forkant inden for bygge og anlægsbranchen. Ville man
kunne reducere tidsspildet med opsøgende arbejde og henvendelse, såfremt at man ændrede i.

Bekendtgørelse om byggeherrens pligter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1507 af 21.december 2004.


Kopi af.
Kapitel 5 - Anmeldelse

§ 11. Bygherren skal anmelde byggepladsen til den stedlige arbejdstilsynskreds, inden arbejdet påbegyndes, hvis
1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller
2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.
Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i papirform og indeholde de i bilag 2 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen.

Forslag til ændring:

Alle byggeherrer skal fremsende. en blanket med arbejdspladsens beliggenhed og dato for påbegyndelse af arbejdet til Arbejdstilsynet. Uanset størrelsen af byggeriet.

Af forslaget fremgår i § 72 a. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for screening.

En fritagelse for screening af virksomheder i bygge og anlægsbranchen er meget uheldig. Da arbejdsmiljøet skifter
hele tiden fra den ene bygge og anlægsplads, til den næste, inden for samme firma. Alt efter hvilken gruppe af arbejdstagere/arbejdsledere der styrer pladsen. Samtidig oprettes der for tiden mange nye firmaer hvert år, som
er danske, samt fra de gamle og nye EU-lande.

Der tænkes også her på brug underentreprenører virksomhed er udbredt i store dele af bygge og anlægsbranchen.
Så de store firmaer som har totalentreprisen, prøver fralægger sig ansvaret ved at udlicitere dele af entreprisen til mindre firmaer, som ikke tør, sige fra ved opgaver når, der er rod i arbejdsmiljøet. Som manglende stillads, inddækning, lys m.m.

APV.

I bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 6.b stk.6. indgår at virksomheden. Ikke skal
sende en kopi af arbejdspladsvurderingen til arbejdstilsynet.


Forslag til ændring i § 6.b stk. 6. at virksomheden, skal sende en kopi af arbejdspladsvurderingen, på skiftende arbejdspladser inden for bygge og anlægsbranchen til arbejdstilsynet.

Standardskemaer til APV-tjeklister skal kunne hentes hos Arbejdstilsynet på flere sprog. Elektronisk og i papirform.


Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Skriftlig fremsættelse (29. november 2006)

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.)

(Lovforslag nr. L 90).

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne om justering af arbejdsmiljøreformen.

Formålet med lovforslaget er at sikre et bedre arbejdsmiljø i alle danske virksomheder ved at styrke hovedelementer i arbejdsmiljøreformen fra 2004. Ændringerne vedrører især screening, rådgivning og smiley-ordning.

De væsentligste elementer i dette lovforslag er:

1. Screening

Forslaget indebærer, at screeningen af virksomhedernes arbejdsmiljø bliver grundigere, og at Arbejdstilsynet ved screeningen kan afgive påbud om få overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som f.eks. manglende APV og manglende organisering af sikkerhedsarbejdet, til virksomheder, som ellers har orden i arbejdsmiljøet og dermed ikke behøver at blive prioriteret til et efterfølgende tilsyn. Psykisk arbejdsmiljø medtages ved alle screeninger, og der udvikles et værktøj til en hurtig og effektiv screening af psykisk arbejdsmiljø.

For at Arbejdstilsynet bedre kan finde de små virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet, der hele tiden skifter arbejdssted, kan der med forslaget i lidt flere tilfælde end i dag tages kontakt til små virksomheder med under 10 ansatte forud for screeningen med henblik på at afklare, hvor der udføres arbejde for øjeblikket.

2. Rådgivning

Med forslaget erstattes de gældende rådgivningspåbud (problem- og periodepåbud) af 3 nye typer rådgivningspåbud, nemlig:

– Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer,

– Rådgivningspåbud ved mange arbejdsmiljøproblemer, og

– Rådgivningspåbud ved gentagne arbejdsmiljøproblemer.

Forslaget medfører endvidere, at pligten til at bruge en rådgiver – rådgivningspligten – ændres, så den bliver mere fremadrettet og forebyggende.

3. Smiley-ordning

Smiley-ordningen justeres, således at:

– Den grønne smiley gives til virksomheder, der ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

– Den gule smiley gives til virksomheder, der har fået påbud.

– Den røde smiley gives til virksomheder, der har fået et forbud eller rådgivningspåbud.

– Virksomheder, der har en anerkendt dokumentation for godt arbejdsmiljø (f.eks. arbejdsmiljø-certifikat) får et nyt særligt anerkendende symbol.

Forslaget indebærer, at smiley’er og de arbejdsmiljøproblemer (f.eks. støj og psykisk arbejdsmiljø), der ligger til grund for de tildelte smiley’er, bliver offentliggjort i minimum 6 måneder på Arbejdstilsynets hjemmeside.

4. Brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til undersøgelse af arbejdsmiljøforhold

Der bliver med forslaget etableret mulighed for at stille krav om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til undersøgelse af arbejdsmiljøforhold inden for det psykiske område.

5. Øvrige justeringer

Herudover tydeliggøres med lovforslaget muligheden for at håndhæve APV-reglerne, og der etableres en anmeldeordning til Arbejdstilsynet for akkrediterede inspektionsorganer, som overtager Arbejdstilsynets kontrol med trykbærende anlæg (kedler og beholdere). Desuden foretages der en formel ændring af den paragraf, der henviser til Arbejdsmiljøinstituttet, som fremover kommer til at hedde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april 2007.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.
Opdateret d. 18 Jan 2007
© Rejsearbejdere.dk 2021