Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
REJSEARBEJDERE. DK
Arbejdsmarkedsudvalget
AMU alm. del- Bilag 7
3. oktober 2006
Offentligt
Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
På baggrund af Økonomi og Erhvervsministerministeren Bendt Bendtsen i et brev 8.september 2006 har
meddelt foreningen Rejsearbejdere.dk at ministeren agter at der, skal udføres en indsats mod
skimmelsvampe, fejl og mangler j byggeriet samt en forsikring.. Og at indsatsen betyder at der byggeherrerne
i forbindelse med udstedelsen af Byggetilladelsen skal redegøre for. Hvorledes materialer og konstruktioner
vil bliv beskyttet mod vejrliget. og at kravet kan indfries bl.a. ved at benytte totalinddækning .Ændrede krav i
Bygningsreglementet Samt at der forventet kommer en ny vinterbekendtgørelse i september.
Dette fremgår også af Regeringens Lov-program for 2006-07 et afsnit om ændringer i arbejdsmiljøloven
Foreningen Rejsearbejdere.dk kommer med følgende forslag, at byggeherren i forbindelse med udstedelsen
Af byggetilladelsen skal til Arbejdstilsynet redegøre, for hvilke foranstaltninger, der skal tages i brug i
forbindelse med inddækning af råhuse, stilladser og åbninger samt materialer m.m. under arbejdets udførelse
for at sikre et bedre arbejdsmiljø ved mindre og større byggerier.
Ligeledes skal Byggeherren også fremsende et kopi af en sådan redegørelse og tidsplanen til Arbejdstilsynet
og adresse på alle byggerier, da der i henhold til Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 576 af21 .juni 2001
Og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1507 af21.december 2004. Fremgår af § 11. At kun, arbejder der
forventet varighed der overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte beskæftiget samtidig, eller den
formodede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage. Skal anmeldes til arbejdstilsynet. fremgår
Med hensyn til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1501 af21.december 2004. indgår der i ændringer af
§ 11. stk. 2. kun. at anmeldelsen skal fortages på en af Arbejdstilsynets udarbejdet blanket i elektronisk eller i
papirform og i de 2 angivne oplysninger. Kopi af en anmeldelse skal opsættes et synlig sted på byggepladsen.
Forslag til ændringer:
For at forbedre arbejdsgangen og reducere tiden med opsøgende arbejde for Arbejdstilsynet, ved
Mellem store og mindre bygge og anlægsarbejder finder vi en sådan løsning med en anmeldelse til
Arbejdstilsynet, i forbindelse med ansøgning om udstedelse af byggetilladelser god. Næsten alle
byggeri og anlægsarbejde, bar i dag, en tidsplan for de forskellige entrepriser. En kopi af tidsplanen,
kunne medsendes til arbejdstilsynet, ved mindre byggerier. Det vil fremme indsatsen mod
arbejdsulykker i byggeriet. Ligeledes fremsender vi forslag til ændringer i Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1507 af 21.december 2004. Der skal indsendes kopi af APV
(arbejdspladsvurderingen) ved mindre end 20. ansatte 30. arbejdsdage ellerer 500. mandage.
Dette skal ændres til 2. ansatte 5. hverdage og JO. Manddage
Det er her, vi bar et forslag at der skal ændres i de 2. bekendtgørelser. I Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1507 af 21 . december fremgår følgende.
Kapitel 2. Afgrænsning
§ 3. Ved bygge- og anlægsarbejder. hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads
beskæftiger flere end 10 personer. skal bygherren inden arbejdet sættes i gang træffe aftale med de enkelte
arbejdsgivere om, hvilken arbejdsgiver der etablerer. vedligeholder og fjerner de forskellige
sikkerhedsforanstaltninger i fællesområdene.

Forslag til ændring.

§ 3. Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor en eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 2 personer, skal bygherren inden arbejdet sættes i gang træffe aftale med den enkelte arbejdsgiver/arbejdsgivere om, hvordan arbejdsgiveren/arbejdsgivere etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne

Kapitel 3. Planlægning

§ 4. Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end10 personer.

Stk. 2. Planen skal indgå i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, den skal løbende ajourføres, og den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

§ 5. Bygherren skal i forbindelse med udarbejdelse af planen for et bygge- og anlægsarbejde sikre.

Forslag til ændring:

§ 4. Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med dens indretning og drift, hvis en eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 2 personer.

§ 5. Bygherren skal i forbindelse med udarbejdelse af planen for et bygge- og anlægsarbejde sikre.
Indføres som nyt stk. 10. At udarbejde en plan for inddækning af Råhuse – Stilladser - Åbninger og Materialer.

§ 6. Planen skal omfatte: pkt. 6 En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.
Stk. 4. Det skal fremgå af planen hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.


Forslag til ændring:

§ 6. Planen skal omfatte: Stk. 6 En angivelse af de fælles sikkerheds og sundhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne Herunder inddækning af åbninger i Råhuse – Stilladser og Materialer.
Stk. 4. Det skal fremgå af planen hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger herunder Her under inddækning af åbninger i Råhuse – Stilladser og Materialer, samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.
Kapitel 4 - Koordinering

§ 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.

Stk. 2. Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har

Forslag til ændring:


§ 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor en eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 2 personer, skal bygherren koordinere den enkelte arbejdsgiver/arbejdsgivers foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.§ 10. Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes sikkerhedsråd, hvor der i en periode på 4 uger eller derover sammenlagt er beskæftiget flere end 100 ansatte, medmindre Arbejdstilsynet skønner, at sikkerhedsarbejdet skal koordineres ved afholdelse af sikkerhedsmøder efter § 8 og § 9.

Forslag til ændring:


§ 10. Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes sikkerhedsråd, hvor der i en periode på 4 uger eller derover sammenlagt er beskæftiget flere end 10 ansatte, medmindre Arbejdstilsynet skønner, at sikkerhedsarbejdet skal koordineres ved afholdelse af sikkerhedsmøder efter § 8 og § 9.

Kapitel 5 - Anmeldelse

§ 11. Bygherren skal anmelde byggepladsen til den stedlige arbejdstilsynskreds, inden arbejdet påbegyndes, hvis
1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller
2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.
Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i papirform og indeholde de i bilag 2 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen.


Forslag til ændring:


Forslag 30 arbejdsdage ændres til under 5 hverdage. 20 ansatte ændres til 2 ansatte 500 mandedage ændres til 30 mandedage.
Foreningen Rejsearbejdere.dk er udmærket godt klar over de andre bekendtgørelser også tager vare på sikkerhed og sundhed. I henhold til lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministerens Bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005
§ 37. Ved bygge og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted skal byggeherren planlægge og koordinere foranstaltninger til fremme af de ansattes sikkerhed
og sundhed
§ 15.a Om sikkerhed og sundhed på arbejdspladser skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering.

Ifølge en Pressemeddelelse 14. september fra Arbejdstilsynet. Hvor de besøgte 303. Byggepladser under en kontrolaktion den 13. September 2006. Fandt man 216 arbejdsmiljøovertrædelser og i 67 tilfælde reagere over for mindre alvorlige problemer. Det giver i alt 283 tilfælde af 303 mulige som vi finder, at der kan gøres noget ved med vores fremsendte forslag.

Bilag vedlægges: Kopi af brev af brev til Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen og Folketingets
Boligudvalg

Kopi Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1507 af 21.december 2004.


Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Rejsearbejdere.dk

Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8.
1061 København K.

Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa

Kære Hans Erik Meyer 26. OKT 2006


Tak for det brev, hvori du redegør for jeres ønsker til reglerne for blandt andet anmeldelse og koordinering af arbejde på byggepladser.Jeg er enig i, at der til stadighed skal være fokus på at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i bygge og anlægssektoren. Jeg mener dog ikke, at det er hensigtsmæssig at udvide de omtalte regler til helt små byggeopgaver.Jeg tror, at der er andre måder, hvorpå vi kan få støre sikkerhed i byggebranchen. Fx har Arbejdstilsynet sammen med byggeriets parter i foråret 2006 udarbejdet en handleplan med en lang række iniativer på området. Handleplanen kan læses på Arbejdstilsynets hjemmeside:www.at.dkArbejdstilsynet har i 2006 frem til nu gennemført to særlige byggepladsaktioner med fokus på de arbejdsområder, hvor der er flest alvorlige ulykker. Og der vil komme flere aktioner i 2006 og 2007.

Desuden vil Arbejdstilsynet fra næste år screene hele bygge- og anlægsområdet. En screening er et unmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynetvuderer virksomhedens arbejdsmiljø .Der er en række gode iniativer i gang på bygge- og anlægsområdet, som jeg forventer mig meget af. Og med de ændringer, som regeringen netop har aftalt med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale venstre om justeringer i arbejdsmiljølovgivningen, som blandt andet betyder større fokus på forbud og strakspåbud i forbindelse med rådgivningspåbud og smiley-ordningen, mener jeg, at vi er godt rustede på bygge-og anlægsområdet.Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Opdateret d. 07 Oct 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021