Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
L.14 Ændringer af lov om arbejdsmiljø
Skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v. Træder i kraft 28 april 2006).1) anvendelse af personlige værnemidler, 2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger, 3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, 4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller 5) certifikater til kran og gaffeltruck.«

L 14 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.).

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. marts 2006

Forslag

til

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.)§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 67, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) To medlemmer indstillet af regionerne i forening og Kommunernes Landsforening i fællesskab.«

2. I § 68, stk. 1, ændres »amtskommuner« til: »regioner«, og »§ 5, stk. 1-5, og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade« ændres til: »§ 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring«.

3. I § 72 b, stk. 1, indsættes efter »landsdækkende«: »myndigheder eller«, og »eller Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« udgår.

4. I § 81 a, stk. 1, nr. 7, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark,« til: »regionerne i forening«, og »Københavns og Frederiksberg Kommuner« udgår.

5. I § 82 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3 . Ved straffens udmåling efter stk. 1, nr. 1, skal det, i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, betragtes som en skærpende omstændighed, at ansatte forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

5) certifikater til kran og gaffeltruck.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

6. I § 82, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det« til: »Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2«.

7. I § 82, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. stk. 3, nr. 1« til: »jf. stk. 4, nr. 1«.

8. I § 83, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »uagtsom«: », jf. dog stk. 3«.

9. I § 83, stk. 2, ændres »§ 82, stk. 3 og 4« til: »§ 82, stk. 4 og 5«.

10. I § 83 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3 . I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

5) certifikater til kran og gaffeltruck.«

11. I § 86 indsættes som 2. pkt.:

»§ 83, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 28. april 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. § 1, nr. 5-11, finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006.

L 14

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).Vedrørende: Beskæftigelsesministeriet.

Dokument

Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU)
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.Resume:

Forslaget indebærer en begrænsning af en arbejdsgivers strafansvar, når denne har opfyldt sine arbejdsmiljømæssige forpligtelser og en medarbejder overtræder visse arbejdsmiljøregler. Forslaget betyder også en skærpelse af straffene for ansattes forsætlige

Afstemning:

Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF og KF) mod 52 (S, RV, SF og EL).
Opdateret d. 12 Apr 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021