Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelse - Skatteminister Kristian Jensen
Pressemeddelse - Skatteminister Kristian Jensen undsiger fagforeningernes hjælp til at anmelde/opklare illegal arbejde aftalen om manualer og Følgegruppe intet værd Læs Her Skatteministerens svar 14. marts kl 19.55 2006 Lov L. 145 som vedtaget 25. april 2006

L 145 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – Fairplay II).
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2006
Forslag
til
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om
næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og
hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – Fairplay II)

§ 1
I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1416 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:
1. I § 46 indsættes som stk. 8 og 9:
»Stk. 8. En virksomhed, der leverer varer med leveringssted her i landet, jf. kapitel 4, som den har købt af en virksomhed, som har erhvervet varerne fra udlandet, jf. kapitel 3, eller som den har købt af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, hæfter solidarisk for betaling af afgiften. Virksomheden hæfter solidarisk med den virksomhed, som er betalingspligtig for afgiften af det indenlandske salg, når denne forsætligt eller groft uagtsomt ikke er blevet afregnet til told- og skatteforvaltningen, jf. kapitel 15. Hæftelsen er dog betinget af, at
1) told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har købt varer som beskrevet i 1. og 2. pkt., hvor afgiften af det indenlandske salg ikke er blevet afregnet,
2) den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 9 og
3) den pågældende virksomhed groft uagtsomt eller forsætligt ikke har overholdt påbuddene i en gældende notifikation.
Stk. 9. Såfremt told- og skatteforvaltningen vurderer, at en virksomhed har deltaget i en handel, som beskrevet i stk. 8, 1. og 2. pkt., kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Notifikationen gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, nr. 1-3. Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt der er grundlag herfor. Oplysninger om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrollovens § 6 F.«
2. § 62 b ophæves.
§ 2
I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 11, stk. 1, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes som nr. 2-4:
»2) virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden, eller
3) en person som omtalt i stk. 2, jf. stk. 4, efter virksomhedens registrering konstateres at være til stede i virksomheden på den måde, der er beskrevet i stk. 2, nr. 1-3, eller
4) virksomheden leverer varer med leveringssted her i landet, jf. momslovens kapitel 4, som den har erhvervet fra udlandet eller af en virksomhed, som selv har erhvervet varerne fra udlandet, jf. momslovens kapitel 3, eller af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, når den merværdiafgift, der opstår i forbindelse med virksomhedens indenlandske salg, forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil blive afregnet til told- og skatteforvaltningen, jf. momslovens kapitel 15.«
2. I § 11, stk. 2, nr. 2, udgår »og er knyttet til ejeren på samme måde som fastsat i aktieselskabslovens § 115, stk. 1, 2. pkt.,«.
3. I § 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Der skal dog kun stilles sikkerhed efter stk.«: »1 eller«.
4. § 11, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Meddelelse om pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget, og at en fortsættelse af virksomheden efter inddragelsen vil være strafbar efter § 17, stk. 3.«
5. § 11, stk. 8, ophæves, og i stedet indsættes som stk. 8-12 :
»Stk. 8. Pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 2 skal meddeles virksomheden senest 14 hverdage efter, at virksomheden anmeldes til registrering. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres m.v., og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter § 17, stk. 3.
Stk. 9. Stilles sikkerheden efter stk. 1 ikke rettidigt, inddrages virksomhedens registrering. Stilles sikkerheden efter stk. 2 ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering.
Stk. 10. Meddelelse om, at registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, skal tilsendes virksomheden ved rekommanderet brev, der tillige skal oplyse, at en fortsættelse af virksomheden efter registreringsinddragelsen eller registreringsnægtelsen vil være strafbar efter § 17, stk. 3, og at ledelsen ved en fortsættelse af virksomheden hæfter for skatter og afgifter m.v., jf. stk. 11.
Stk. 11. Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.
Stk. 12. Sikkerhed stillet efter stk. 1 og 2 frigives, når tidligere restancer er betalt og virksomheden i de seneste 12 måneder rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov.«
6. § 11 a ophæves.
7. § 17, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver en virksomhed, selv om registreringen er inddraget efter § 4, stk. 3, eller inddraget eller nægtet efter § 11, stk. 9.«
§ 3
I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:
1. I § 7 E, stk. 1, udgår »i en periode på mere end 3 måneder inden for 12 måneder«.
2. § 7 E, stk. 3 og 4, affattes således:
»Stk. 3. Indberetning skal foretages senest ved arbejdets påbegyndelse og derefter senest 14 dage efter eventuelle ændringer, der vedrører de forhold, der er nævnt nedenfor. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger:
1) Identiteten af den indberetningspligtige.
2) Identiteten af den virksomhed i udlandet, aftalen er indgået med, samt identiteten af virksomheder i udlandet, som den udenlandske aftalepart har indgået aftaler med om deltagelse i arbejdet her i landet.
3) De aftalte kontraktsummer.
4) Navn, fødselsdato, eventuelt personnummer, nationalitet, bopælsadresse i Danmark og i udlandet samt dato for arbejdets påbegyndelse og afslutning for personer, der udfører arbejde her i landet som ansat hos en virksomhed i udlandet.
5) Det eller de aftalte arbejdssteder for den udenlandske virksomhed her i landet.
6) Den eller de aftalte arbejdsperioder for den udenlandske virksomhed her i landet.
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om indberetningens form og indhold.«
3. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 7 E udmåles en skærpet bøde.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 4
I lov om afgift af chokolade og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret ved § 3 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 8 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 13 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 10 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 4 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 12 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 13 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 10 a affattes således:
»§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 26. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.
Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i opkrævningsloven.
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske inden transporten af varerne begyndes i det pågældende EU-land.
Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.«
2. § 26, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«
3. I § 26 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
§ 5
I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 14 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og senest ved § 3 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 7 a affattes således:
»§ 7 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 3 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 18. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.
Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i opkrævningsloven.
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske, inden transporten af varerne begyndes i det pågældende EU-land.
Stk. 6. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på under 5.000 kr. årligt, skal ikke registreres efter stk. 1 hos told- og skatteforvaltningen, afgive angivelse eller indbetale afgiften.
Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 9. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.
Stk. 8. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, og § 15 finder tilsvarende anvendelse.«
2. § 18, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 7 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 9, stk. 1-3 eller 5-7, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«
3. I § 18 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3 eller 5-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3 eller 5-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
§ 6
I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 31 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 1 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 48 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 10 a affattes således:
»§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 21. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 21. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.
Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i opkrævningsloven.
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske, inden transporten af varerne begyndes i det pågældende EU-land.
Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 12. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.«
2. § 21, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12, stk. 1-6, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«
3. I § 21 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1-6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1-6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
§ 7
I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret ved § 25 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 12 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 57 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 3 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 39 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 84 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 2 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:
1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.
2. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 14 og 15. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.«
Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.
3. I § 14, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 7« til: »§ 6, stk. 9«, og »§ 6, stk. 5 eller 8« ændres til: »§ 6, stk. 7 eller 10«.
4. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 5-8,« til: »§§ 4-8,«.
5. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»2) overtræder § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 7 eller 9 eller stk. 10, 3. pkt., § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-9, § 15, stk. 1, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33.«
6. § 25, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 6, stk. 1, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 14, stk. 1-9, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«
7. I § 25 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
8. I § 30, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 5« til: »§ 6, stk. 7«, og »§ 6, stk. 8« ændres til: »§ 6, stk. 10«.
§ 8
I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 5 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 33 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 63 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:
1. § 31, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 18, stk. 2, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 20, stk. 1 eller 4-12, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«
2. I § 31 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
§ 9
I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 37 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og senest ved § 71 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:
1. I § 25 indsættes som stk. 6 og 7 :
»Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 1-6 eller 8-11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 1-6 eller 8-11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
§ 10
I lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker foretages følgende ændringer:
1. I § 4, stk. 1, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
2. I § 7, stk. 1, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
3. I § 8, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »være straffet for væsentlig overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen«: »eller væsentlig overtrædelse af pantlovgivningen«.
4. I § 11, stk. 1, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
§ 11
I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005, foretages følgende ændringer:
1. I § 3, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
2. I § 6 c, stk. 1, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
3. I § 6 d, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »være straffet for væsentlig overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen«: »eller væsentlig overtrædelse af pantlovgivningen«.
4. I § 7 a, stk. 1, indsættes efter »afgifter,«: »pant på emballage,«.
§ 12
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, § 1 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, lov nr. 385 af 25. maj 2005, § 105 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og lov nr. 569 af 24. juni 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 244 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:
1. I § 110 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:
»Stk. 7. Har nogen begået flere overtrædelser af regler og forskrifter fastsat i medfør af § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt regler og forskrifter fastsat i medfør af § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, og én eller flere skatte- og afgiftslove, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af disse regler og bødestraffen for overtrædelsen af én eller flere skatte- og afgiftslove.
Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.«
Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 9 og 10.
2. I § 110 a, stk. 1, indsættes efter »i medfør af«: »§ 9 eller«.
§ 13
Loven træder i kraft den 1. juli 2006.
L 145
Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – Fairplay II).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Vedrørende: Skatteministeriet.
Dokument
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU)
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Resume:
Lovforslaget er et led i regeringens fairplay-kampagne, som er nærmere beskrevet i regeringspjecen "Fairplay - fokus på holdninger" fra oktober 2004. Lovforslaget ligger i forlængelse af lov nr. 325 af 18. maj 2005 (Fairplay I), der ligeledes indeholdt en række forslag rettet mod sort arbejde og andre former for skatte- og afgiftssnyd. Lovforslaget indeholder bl.a. skærpede regler om indberetning af udstationerede indenfor bygge- og anlægsbranchen og initiativer til bekæmpelse af momskarruseller.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 105 stemmer.L 145 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – fair play II)

Hermed sendes i 5 eksemplarer mine kommentarer til en ny henvendelse af 13. marts 2006 fra foreningen Rejsearbejdere.dk


Kristian Jensen
/ Søren W. Clausen

Foreningen Rejsearbejdere.dk har på ny rettet henvendelse til Skatteudvalget i anledning af lovforslaget.
Foreningen pointerer, at deres foregående henvendelse ikke skal forstås således, at indberetningsordningen vedrørende udstationerede på bygge- og anlægsområdet skal omfatte private bygherrer. Foreningen præciserer, at forslaget går ud på, at udenlandske firmaer, der udstationerer arbejdskraft til Danmark for at udføre bygge- og anlægsarbejde for private hvervgivere, skal udfylde og indsende en blanket til myndighederne. Foreningen mener, at dette vil udgøre en fordel for kontrolarbejdet i SKAT og hos politiet, herunder i forbindelse med behandlingen anmeldelser fra fagbevægelsen og privat personer om formodet sort og illegalt arbejde.
Herudover foreslår foreningen, at det skal være et krav, at der ved indkørslen til alle byggepladser skal opsættes et skilt i A4 format med en række oplysninger bl.a. om, hvilke firmaer, der udfører arbejde på byggepladsen. Forslaget vil ifølge foreningen give fagbevægelsen og andre mulighed for en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse af illegalt arbejde.
Kommentar:
Jeg kan ikke støtte forslaget om at pålægge udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere til at udføre bygge- og anlægsarbejder hos private i Danmark, indberetningspligt vedrørende en række oplysninger om arbejdets udførelse. Det kan jeg ikke alene af den grund, at en sådan indberetningspligt vil skulle følges op af ressourcekrævende kontrol, der ikke står mål med den opnåelige effekt. Dertil kommer, at der i givet fald vil blive tale om kontrol af reparations- og (til)bygningsarbejder på privatpersoners bopæls- eller sommerhusadresse, hvorved reglerne om boligens ukrænkelighed vil blive overtrådt, og hvor kontrollen i det hele taget vil få karakter af kratluskeri og indblanding i privatsfæren.
Vedrørende foreningens nye forslag om opsætning af skilte ved alle byggepladser har jeg meget vanskeligt ved at se den skattemæssige begrundelse herfor. En sådan skiltning letter ikke arbejdet med at håndhæve skattelovgivningen, men pålægger derimod virksomhederne og/eller bygherrerne en unødig administrativ byrde. Forslaget er da også først og fremmest motiveret med, at det vil lette fagbevægelsens arbejde med at anmelde formodede overtrædelser af reglerne om opholds- og arbejdstilladelse. Det er efter min bedste overbevisning misbrug af skattelovgivningen og dertil kommer, at fagbevægelsen og andre private aktører ikke som led i deres interessevaretagelse skal påtage sig opgaver, der tangerer myndighedsudøvelse – og da slet ikke opmuntres hertil gennem ændringer af skatteregler, der er sagen uvedkommende.
Opdateret d. 14 Mar 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021