Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelelse 10. august 2006
Pressemeddelelse 10. august 2006 Læs her henvendelsen om byggesjusk på andelsboliger i i Aabenraa til Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen og Folketingets Boligudvalg BAT kartellet bakker op om fremsendte forslag fra Rejsearbejdere.dk om ændret vinterbekendtgørelse. Læs henvendelsen her 17-5-06 til Folketingets Boligudvalg fra Rejsearbejdere.dk samt Dansk Byggeri er selv skyld i flugten fra byggeriet Erhvervsbladet Debatindlæg 8/3/06 Læs Svar fra Erhvervs og Økonomiminister Bendt Bendtsen om sæsonudligning 21 februar 2006
8. August 2006
Til Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen
Og Folketingets Boligudvalg.


På baggrund af Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen fremsendte svar til Folketingets Boligudvalg
BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 55. 22. juni 2006 Vedrørende henvendelsen fra Foreningen Rejsearbejdere.dk
BOU alm. del bilag 36. Svar Bilag 27. Og foretræde for Folketingets Boligudvalg 1.juni 2006 BOU alm. del Bilag . og 89. samt Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende henvendelse omkring Lovforslag L.14 bilag 19. og 25. Januar 2006 med flere. Kommer vi med følgende kommentar og spørgsmål.

Vi i Foreningen Rejsearbejdere.dk har hele tiden påvist at der udføres vinterbyggeri. uden de mest basale, former for vinterforanstaltninger med byggesjusk til følge.

Der blev fremsendt kopi af henvendelsen til Arbejdstilsynet og kopi af mailen til Sektionschef Ulrik Larsen samt billeder af et byggeri som Entreprenørfirmaet Skanska udfører i Aabenraa
På 42 Andelsboliger (Havblik) januar 2006 BOU alm. del Bilag 36.


Der er der nu stor kritik af byggeriet om byggesjusk i Dagbladet Jydske Vestkysten den 7. og 8 juni 2006 her kan man nu se hvilken skader der kommer som følge af manglende inddækning. Gennemsivende vand gennem lofter med rustpletter til følge indtrængende vand fra stikkontakter og andre steder. Samt 50 punkter
Hvad har Økonomi og Erhvervsministeren som svar til denne gang vinterbyggesjusk og kommentar til artiklen i Dagbladet Jyske Vestkysten. ???
Ved de andre svar Økonomi og Erhvervsministeren har givet, er der ikke fremsendt svar med direkte med henvisning til dette byggeri. ?
Såfremt der kommer Skimmelsvampe, hvem skal så betale for genhusning og ved sygdom.
Bygherren /Entreprenøren eller underentreprenøren.?
Skal de arbejdere som måske senere i livet viser sig at har pådraget sig Arbejdsskader/Erhvervssygdomme under dette byggeri vente med som det er kutyme nu i op til 10-15 år med at få deres sag behandlet/afgjort i
Arbejdsskadestyrelsen ?


Hvornår kommer der en lovgivning der omfatter, at ved licitationer på offentlige/byggerier der strækker sig, hen over vinteren hvordan der skal fremgå af byggeherrens udbud hvilke former for vinterinddækning/ afdækning af råhuse og materialer som En særskilt entreprise som de firmaer der byder på arbejdet eller har
det som egenproduktion. Sikkerheds og sundhedsplaner bliver jo alligevel ikke overholdt i vinterperioden. .
Det fremgår jo tydeligt af de mange henvendelser vi har fremsendt til Beskæftigelsesminister gennem årene.
Dermed ville man kunne forenkle vinterbekendtgørelsen med hvem der havde ansvaret og hvilke entreprenører/firmaer der skulle betale for hvilke opgaver. ?

På hvilket tidspunkt afholdes det afsluttende møde om Vinterbekendtgørelsen som fremgår af svar til Folketingets Boligudvalg Bilag 55. Samt hvornår forligger den i endelig udformning. ?
Vi beder om og få et kopi af mødereferatet eller et kort referat tilsendt. ?


Kopi af avisartikler fra Jydske Vestkysten 7-8 august 2006 sendes med.
Kopi til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.


Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk


REJSEARBEJDERE. DK
Formand: Hans Erik Meyer Nørrebyvej 55, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tel: 74 61 83 51, Mobil: 40 18 76 48 E-mail: h.e.meyer@post.tele.dk
Kasser : Johannes Classen . Klosterbakken 54. 6230. Rødekro. Tlf: 74 69 3145. E-mail: ijclassen@mail.dk
Hjemmeside: www. Rejsearbejdere.dk
17. maj 2006
Til Økonomi og Erhvervsministerminister Bent Bendtsen
Og Folketingets Boligudvalg Christiansborg
Kommentar vedrørende, udkast til ændringer af bekendtgørelsen nr. 381 af 25. maj 2005.
Om bygge og anlægsarbejde i vinterperioden. Udarbejdet af Erhvervs og Byggestyrelsen
28. april 2006. og fremsendt i høring til 19. maj 2006.
I medfør af § 113, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf.
lovbekendtgørelse
nr. 610 af 21. juni 2005, som senest ændret ved lov nr. 1421 af 21. december 2005,
bestemmes:
I § 1 stk. 2. Ved vinterforanstaltninger forstås årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1.
december – 31. marts.
Kommentar til § 1.
Det må anses at vinterperioden fastsættelse 1.december – 31. marts. ikke harmonere
Med de indgåede overenskomster af fagforeningerne og Dansk Byggeri. Vedrørende vinterforanstaltninger
Da disse omhandler perioden 1. november- 31. marts.
Ligeledes harmonere de ikke med Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og
lignende arbejdssteder nr. 589 af 22 juni 2001. Samt AT- vejledning D.2.11 november 2004
Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m.
------------------------------
§ 2. Arbejder, der ikke er afsluttet inden den 1. december, skal videreføres efter denne dato med
normal arbejdsindsats og således, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner
før, under eller efter arbejdets udførelse. Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. december til
31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset vejrliget.
Stk. 2. Pligten efter stk. 1, der også omfatter detailplanlægning af vinterforanstaltninger, påhviler
den enkelte entreprenør.
Stk. 3. Ved entreprenøren forstås i denne bekendtgørelse den eller de entreprenører, der har indgået
kontrakt med bygherren.
Kommentar til §. 2.
Datoen skal ændres til 1. Oktober for arbejder der ikke er afsluttet. I stedet for 1. december. Det skal også
fremgå at ikke kun volder skade på materialer og konstruktioner men at det kan forvolde fysisk skader på
arbejdstagere under arbejdets udførelse. ( Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. december til 31 marts skal
gennemføres uanset vejrlig udkast) Ændres til 1. oktober
Der skal også ændres og præcisere i stk. 2. at Pligten efter stk. 1, der også omfatter detailplanlægning af
vinterforanstaltning, påhviler den enkelte entreprenør skal være i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse
om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder nr. 589 af 22 juni 2001. Samt AT- vejledning
D.2.11 november 2004 Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m.
Boligudvalget
BOU alm. del - Bilag 80
Offentligt
REJSEARBEJDERE. DK
Formand: Hans Erik Meyer Nørrebyvej 55, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tel: 74 61 83 51, Mobil: 40 18 76 48 E-mail: h.e.meyer@post.tele.dk
Kasser : Johannes Classen . Klosterbakken 54. 6230. Rødekro. Tlf: 74 69 3145. E-mail: ijclassen@mail.dk
Hjemmeside: www. Rejsearbejdere.dk
-------------------------------------
§ 3. Til brug for entreprenørens prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet skal bygherren
i udbudsmaterialet angive:
1) hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger som nævnt i bilag 1, der skønnes
nødvendige for, at bestemmelsen i § 2 kan opfyldes.
2) hvorledes foranstaltningerne som nævnt i bilag 1, og årstidsbestemte foranstaltninger, der er
fælles for flere entrepriser, skal fordeles mellem entreprenørerne.
3) krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse i perioden 1. december
– 31. marts, uanset hvornår byggepladsforanstaltningerne udføres.
Stk. 2. Under arbejdets gang skal bygherren supplere angivelserne efter stk. 1, hvis disse viser sig
ufuldstændige.
Stk. 3. Gennemføres byggeriet i totalentreprise, påhviler pligten efter stk. 1 og stk. 2 totalentreprenøren.
Kommentar til § 3.
3) Ændres til perioden 1. oktober- 31 marts, uanset hvornår byggepladsforanstaltningerne, udføres inden for
denne periode.
Kommentar til udkast til udkast til vejledning:
Der fremgår ikke af vejledningen. At også vandrette åbninger ( vinduer, døre og lignende) skal afdækkes så
nedbør ikke komme ind i vinterperioden
Forslag ved murerarbejde: Stilladser ved opførelse af råhuse og klimaskærme skal opsættes kontinuerligt
I vinterperioden, ved opførelse af råhuse, dette vil fremme inddækningen.
Vejledningen henviser kun til arbejdstilsynets regler derfor ønskes der en præcisering indført i
Bekendtgørelsen/vejledningen.
Der henvises til tidligere henvendelser Boligudvalget Bilag 36 2006
Kopi til Fuldmægtig Søren Clausen Erhvervs og Byggestyrelsen.
Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejder.dk
Hans Erik Meyer
Aabenraa
Nørbyvej 55
6200
www.Rejsearbejdere.dk
REJSEARBEJDERE. DK
Formand: Hans Erik Meyer Nørrebyvej 55, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tel: 74 61 83 51, Mobil: 40 18 76 48 E-mail: h.e.meyer@post.tele.dk
Kasser : Johannes Classen . Klosterbakken 54. 6230. Rødekro. Tlf: 74 69 3145. E-mail: ijclassen@mail.dk
Hjemmeside: www. Rejsearbejdere.dk
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001
*) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets
direktiv nr. 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed
og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser EF-Tidende 1992, L
245/6.
Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m.
At-vejledning D.2.11
November 2004
Denne vejledning oplyser om, hvornår der skal foretages inddækning af
råhuse, stilladser og andre åbne konstruktioner til beskyttelse mod
sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget i vinterperioden.
§ 11, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af
byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø (byggepladsbekendtgørelsen)
fastsætter: “I råhuse, på stilladser og lignende åbne
konstruktioner, hvor der foregår arbejde i længere perioder, og hvor det må
påregnes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra
vejrliget, skal der i vinterhalvåret foretages inddækninger eller lignende til
beskyttelse herimod i det omfang, det er muligt og rimeligt.”Dansk Byggeri er selv skyld i flugten


Dansk Byggeri er selv skyld i flugten fra byggeriet. Mange steder i provinsen står det meget dårligt til med inddækningen af stilladser og åbninger i byggerier om vinteren, og Arbejdstilsynet gør ikke noget ved det. Der findes heller ingen form for de mest basale ting eller en plan til at udføre vinterbyggeri. Ikke engang i uddannelse af håndværkere er der et modul, der hedder vinterbyggeri. Der er en grund mere: Det er overenskomsten om vinterforanstaltning, hvor svendene selv skal betale med en del af deres akkordløn for vinterforanstaltningerne, men forhåbentlig bliver det ændret ved overenskomstforhandlingerne i 2007. Debatindlæg af Hans Erik Meyer, formand for foreningen Rejsearbejder.dk.
ErhvervsBladet side 8 (0803

til med inddækningen af stilladser og åbninger i byggerier om vinteren og arbejdstilsynet gør
ikke noget ved det
Der findes heller ingen form for de mest basale ting, eller en plan til at udføre vinterbyggeri.
Ikke en gang i uddannelse af håndværkere er der et modul der heder vinterbyggeri.
Foreningen Rejsearbejdere.dk har rettet henvendelse om dette til Undervisningsminister Bertel Haarder. Om at en sådan uddannelse bliver obligatorisk for lærlinge.
De dårlige overenskomster som er indgået, hvor der er en forskel på 200% på tag arbejde når det
Udføres i provinsen på akkord bærer også en del af skylden. Ligeledes er der en grund mere
Og det overenskomsten om vinterforanstaltning hvor svendene selv skal betale med en del af deres akkordløn for vinterforanstaltningerne, Men forhåbentlig bliver det ændret ved overenskomstforhandlingerne i 2007.
Når man bliver ældre vil man godt have at der også kommer et fast beløb ind på kontoen. Til pensionen. Det gør det jo ikke ved byggeriet, Her er en stor del af den årlige løn arbejdsløshedsdagpenge.
Efter mere en 40 år som ansat ved byggeriet har gennem tiderne set op og nedture i byggeriet
Nu når mange nærmer sig pensionsalderen forlader de byggeriet. De kan nemlig se vor dårligt det står til med arbejdsmiljøet i byggeriet. Og at deres nabo som er fastansat tager på ferie hvert år
Eller spiller golf som pensionist. Derimod kan de, der bliver i byggeriet se hen til en pensionist
Tilværelse med dårligt helbred og økonomi. Derfor forlader man faget.
Et døds tal på 19 ansatte 2005 i byggeriet taler sit tydelige sprog.
Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejder.dk
Hans Erik Meyer
www.Rejsearbejdere.dk

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN
21. februar 2006
Besvarelse af spørgsmål 27 alm. del stillet af Folketingets Boligudvalg
den 26. januar 2006.
Spørgsmål 27:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. januar 2006 fra Rejsearbejdere.
dk vedrørende sæsonudligning og totalind
totalinddækning, jf. alm.
dækning, del – bilag 36.
Svar:
Rejsearbejdere.dk har med henvendelse af 20. januar 2006 frem fremsendt en
sendt række kommentarer til møde i Folketingets Boligudvalg den 25 25. januar
. 2006 om sæsonudjævning og totalinddækning, li ligesom der er fremsendt
gesom forslag til en bedre sæsonudjævning.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Erhvervs- og Byggestyrelsen
i 2004
afsluttede et analysearbejde, der belyste årsagerne til sæson sæsonvariationerne i
variationerne den danske byggebranche. På den baggrun baggrund iværksatte styrelsen i 2004
d en række initiativer, der skal bidrage til at reducere sæsonledigheden i
byggeriet.
Initiativerne vedrører bl.a.:
- Ny ansvarsfordeling ved vinterbyggeri
- Ny viden om vinterbyggeri
- Dialog med offentlige bygherrer
Arbejdet med disse initiativer pågår fortsat
fortsat. Der er opnået principiel
. enighed mellem Bygherreforeningen og Dansk Byggeri om en ændret an- ansvarsfordeling
ved vinterbyggeri og den konkrete udmøntning heraf i en
svarsfordeling revideret bekendtgørelse om vinterbyggeri. En tilretning af en række tek- tekniske
bilag til bekendtgørelsen forhandles pt. mellem byggeriets parter.
niske Arbejdet ventes færdigt inden for ca. 1 måned.
Der er igangsat flere forskningsprojekter, der skal tilvejebringe ny viden
om vinterbyggeri og totalinddækning. Styrelsen vil når denne viden foreligger
i løbet af 2006 i samarbejde med byggeri
byggeriets organisationer vurdere
ets hvordan denne viden kan videreformidles til bl.a. uddannelsesområdet.
Endelig kan nævnes, at Erhvervs- og Byggestyrelsen er i dialog med ofhvordan
offentlige
by fentlige bygherrer omkring sæsonudjævning gherrer sæsonudjævning. Erhvervs . Erhvervs- og Byggestyre Byggestyrel- lØKONOMI-
OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk
ØKONOMI- Boligudvalget
BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 27
Offentligt
2/3
sen har senest ved brev af 28. september 2005 opfordret samtlige kommuner
til at bidrage til en udjævning i byggeriet.
Det kan oplyses, at ovennævnte initiativer gennemføres med bl.a. BATkartellets,
Bygherreforeningens og Dansk Byggeri’s opbakning, ligesom
Boligudvalget ved mødet d. 25. januar 2006 tilkendegav sin støtte til arbejdet.
Jeg finder det fornuftigt at vi får gennemført disse initiativer, inden der
tages stilling til nye forslag. Det er således ikke min opfattelse, at der for
nuværende bør nedsættes en kommission som foreslået af Rejsearbejdere.
dk.
Jeg vil dog gerne give en kort kommentar til de forslag, som er rejst af
Rejsearbejdere.dk.
Jeg kan oplyse, at det af Rejsearbejdere.dk fremførte forslag om oprettelse
af en vinterbyggefond tidligere har været under overvejelse - senest i
foråret 2001. Der var dengang bred enighed i en arbejdsgruppe under Bolig-
og Finansministeriet om, at en vinterbyggefond ikke var en god strategi
at forfølge. Regeringens holdning var derfor dengang, at etableringen
og driften af en sådan fond ville være forbundet med store administrative
og økonomiske omkostninger, ligesom effekten blev vurderet meget
usikker. Jeg mener ikke, at der er nye forhold, som giver anledning til at
ændre den opfattelse, som den tidligere regering havde.
Til forslaget om at samtlige fagforbund foretager en revision af overenskomsterne
vedrørende vinterforanstaltninger, kan jeg nævne, at et sådant
arbejde bør varetages af arbejdsmarkedets parter. I det omfang resultaterne
af et sådan arbejde får betydning for lovgivningen på området, vil regeringen
tage stilling til det.
Endelig henhører 3 af Rejsearbejdere.dk´s forslag under Beskæftigelsesministeriets
område. Beskæftigelsesministeriet har oplyst følgende, som
jeg henholder mig til.
” Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de eksisterende regler i
tilstrækkelig grad sikrer mod skadelig påvirkning fra vejrliget, og der er
således ikke behov for den foreslåede ændring af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 727 af 29. juni 2004.
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at en afskaffelse af ordningen
med G-dage – hvad enten det er inden for bestemte brancher, eller i
en begrænset del af året – vil medføre øget brug af midlertidige hjemsendelser
og deraf følgende øget korttidsledighed. En afskaffelse af ordningen
vil også medføre indirekte erhvervsstøtte til de brancher, der benytter
hjemsendelser. Beskæftigelsesministeriet vurderer på den baggrund, at Gdagsordningen
er et vigtigt arbejdsmarkedspolitisk redskab, der skal sikre
3/3
nogle hensyn, som ikke bør tilsidesættes på grund af ønsket om en bedre
sæsonudjævning.
Endelig er det Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at der er
tilsynsressourcer til rådighed i et omfang, der gør det muligt at føre
kontrol med sikkerhed og sundheden på byggepladserne, hvorfor der ikke
ses behov for en styrkelse af Arbejdstilsynets kontrol med byggepladser.”
Opdateret d. 08 Mar 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021