Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelse. 16.december 2005
Pressemeddelse. 16.december 2005 Forslag fra Foreningen Rejsearbejdere.dk til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Skatteminister Kristian Jensen er fremlagt som Lovforslag Læs svaret her. Opbakning fra Dansk Folkepart er til stede.

Skatteministerens lovforslag kan fåes ved henvendelse til
Hans Erik Meyer tlf 74618351-40187648

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Christiansborg
1240KøbenhavnK
Ved Stranden 8
1061 København K
Tlf. 33 92 59 00
Fax 33 12 1378
bm@bm.dk
www.bm.dk
..1 2 DEC.2005
Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 5 af 11. oktober
2005 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del- bilag 12).
Voressag
6501-0010
Dette materiale er også sendt pr. e-post.
/
Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 5 af
11. oktober 2005 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
(Alm. del - bilag 12).
Spørgsmål nr. 5:
Ministeren bedes kommenterehenvendelse af7 oktober 2005 fra Rejsearbejdere.
dk,jf. alm. del- bilag 12.
Svar: .
Jeg kan oplyse, at lovforslaget om ændring af udstationeringsloven forventes
fremsat i januar 2006. Lovforslageter i øjeblikket til høring med svarfrist til
den 14.december 2005.
Forslaget går ud på at forlængerevisionsfristen med 3 år, men indeholder
derudover ikke ændringer. I lighed med tidligere har behovet for at implementere
udstationeringsdirektivets bestemmelse om mindsteløn været drøftet
. med arbejdsmarkedets parter, som fortsat ikke mener, at der er behov for
ændringer i udstationeringslovenvedr. mindsteløn.
I Danmark sikres ordnede løn- og arbejdsvilkår først og fremmest ved, at de
faglige organisationer indgår kollektive overenskomster med arbejdsgiverne.
For at opnå overenskomst kan de faglige organisationer iværksætte strejke
eller blokade overfor en arbejdsgiver.det gælder både i forhold til danske og
udenlandske arbejdsgivere.
Efter udstationeringsdirektivetskal medlemsstaterne påse, at den udstationerede
lønmodtager sikres den almindeligegældende mindsteløn. Direktivet
indeholder samtidig en mulighed for at lande, der som Danmark ikke har almen- gyldige overenskomster,kan undlade at gennemføre udstationeringsdirektivetsbestemmelse om mindsteløn.
I forbindelsemed gennemførelsen af direktivet blev det nøje overvejet,
hvorvidt Danmark skulle anvendemuligheden for at opstille krav om mindsteløn.
Der var imidlertid enighed om, at der ikke var behov for en regulering
af mindsteløn, og at eventuelleproblemer med underbetaling ville kunne
løses gennem fagforeningernesmulighed for på sædvanligvis at forsøge
at indgå overenskomster med virksomhederne.Der var også enighed om at
følge situationen, hvorfor der blev indsat en revisionsbestemmelse i loven.
Regeringen er opmærksompå, at der i forbindelse med EU-udvidelsen er en
stor udfordring for fagbevægelseni at være med til at sikre ordnede 100-og
arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere.Men så længe arbejdsmarkedets
December 2005
Vores sag
6501-0010
l
parter vurderer, at de kan håndtere evt. problemermed underbetaling,mener
jeg ikke, at der er behov for en lovfastsatmindsteløn.
Et andet aspekt vedrørende en lovfastsatminsteløn er, at man ikke bare kan
lade udstationerede lønmodtagere følge gældende kollektive overenskomster.
Ifølge EU-retten må der ikke ske forskelsbehandlingmed hensyntil de
vilkår, der stilles til udenlandske virksomheder,og de vilkår, som stilles til
nationale virksomheder. Det betyder bl.a., at hvis udenlandske virksomheder
skal være omfattet af danske overenskomster,vil sammekrav skulle stilles
til danske virksomheder. Dette kan kun sikresved, at man i Danmarkforpligter
alle virksomheder til at give overenskomstmæssigelønvilkår.Et sådant
krav vil imidlertid være et væsentlig tindgreb i aftale friheden på det
danske arbejdsmarked og jeg vurderer, at et sådant tiltag ikke vil stå i forhold til udfordringerne med udstationerede arbejdstagerepå nuværende tidspunkt.
"--.J
Udtalelsen om konfliktretten fra kommissærenfor Indre Marked - Charlie
McGreevy - giver mig heller ikke anledning til at ændreudstationeringsloven.-
Men udtalelsen har selvfølgelig vakt undren, idet udtalelsen ermed til at
så tvivl om det kollektive overenskomstsystem og den måde, hvorpå vi i de
nordiske lande fastsætter rimelige løn- og arbejdsvilkår og skaber konkurrence
på lige vilkår. Udtalelsen har også vakt opsigt i Sverige i forbindelse
med den verserende retssag ved EF-domstolen,hvor den svenske arbejdsdomstol
har bedt EF-domstolen tage stilling til, om det er foreneligt med
EU-retten, når faglige organisationer konflikterfor at opnå overenskomst
med en udenlandsk arbejdsgiver.
Fagforeningers ret til at konflikte for at opnåoverenskomst er et helt grundlæggende
element i det danske arbejdsmarkedssystem.Derfor vil den danske
regering i forbindelse med den verserende svenske sag ved EF-domstolen
afgive et indlæg i sagen, som forsvarer den gældende retstilstand vedr. det
kollektive overenskomst system, ligesomr egeringen vil gøre gældende, at
fagforeningers konfliktret er fuldt ud.forenelig med EU-retten.
..J
Med hensyn til Kommissionens svar af 7.juli 2005 på den klage, som Foreningen
Rejsearbejdere har indgivet vedrørendeden danske implementering
af udstationeringsdirektivet, giver svaret mig ikke anledningtil bemærkninger.
Med hensyn til ønsker om lovinitiativer, som skærper kravet til registrering
også i forbindelse med udstationering, kanjeg oplyse, at regeringen på skatteområdet
som led i Fair-play-initiativet vil foreslå, at alle aftaler om bygge og
anlægsarbejdemellem en dansk virksomhedog en udenlandsk underentreprenør skal indberettes til told- og skatteforvaltningenuanset arbejdets varighed.
Alle oplysninger vedrørende aftalen skal foreligge på det tidspunkt,
hvor den udenlandske virksomhed begynderarbejdet i Danmark. Indberetningspligten
vil blandt andet også omfatte navn og adresse på underentreprenørens
udstationerede ansatte.
Opdateret d. 16 Dec 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021