Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Referat fra foretræde for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg onsdag d.12 maj 2004
Sammen med Jens Jørgensen og Hans Erik Meyer fra Rejsearbejdere for retfærdig Skattelovgivning, deltog Ole og mig i foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, onsdag d.12 maj 2004.

Som sådan udvikler den skriftlige information, fra foretræde og efterfølgende deltagelse i Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens svar på spørgsmål fra udvalgets øvrige politikere, ikke som noget direkte referat. Der siges spørges og siges en masse, det gider jeg ikke referere, men holder mig til indholdet uden at gentage mig selv, mere end nødvendigt.

Det er en illustration af at demokratiet fungerer, når der er mulighed for foretræde for beslutningstagerne, sådan skal det være.

Uanset Chauffør eller Rejsearbejder interesser, handler det for begge brancher om beskæftigelses mulighed i fremtiden, her er samarbejde, uanset brancheinteresser, væsentligt.

Det handler kort og godt om at bevare så mange Danske arbejdspladser, på Danske hænder som muligt. Rejse arbejdernes argumentation kommer jeg ikke nærmere ind på, interessen for evt. udvikling af overgangsordning, er den samme som vores.

Går ud fra at vore spørgsmål til Arbejdsminister og Arbejdsmarkedsudvalg, er fremsendt til Gruppen. Er der noget særligt i det, regner jeg med det drøftes, når vi mødes kommende lørdag d. 15 maj 2004.

Min argumentation over for arbejdsmarkedsudvalget som flg. :

Fortalte om baggrund for interesse, hvor jeg har min viden og erfaringer fra,
Godt rustet med kontakter til organisations repræsentanter i det ganske Europa,
Eksportchaufførernes kommende trængsler på det internationale arbejdsmarked,
Den danske model i konkurrence, solidarisk samfundsstruktur, skattefinansieret,
10 nye medlemslande der alle vil en bedre fremtid, buret inde i mere end 50 år,
Hvorledes de i indhegningen har vurderet på vi andre, når vi kom der med vore vel udstyrede lastbiler,
Europas 450 -500- mil. borgere, 70 mil. nye, den Danske model i konkurrence, udgør 1,18 % af det nye Storeuropa,
Hvem er det lige vi tror vi er ???, nye borgere vil en bedre fremtid, indlysende logik,
Stigende omkostninger flytter aktiviteterne længere Østpå, når det i de nye medlemslande bliver for dyrt,
Forbrugerstyret udvikling, med opbakning af befolkningen, uanset hvor man kommer fra,

Overgangsordninger i et politisk fællesskab, Tyskland og Østrig med 7 årige særordninger for at de nye EU borgere kan arbejde på deres områder???, kan den ene i et fællesskab, bør det gælde alle. En for alle, alle for en!,

Alvorlig frygt for vores solidariske samfundsstruktur smadres,

var det jeg på Gruppens/Chaufførernes vegne, udtrykte mening og holdning til.

Efterfølgende foretræde, som jeg i øvrigt mener, gik godt, fik ekstra tid, forlod vi salen på opfordring. Ganske kort tid efter kom Claus Hjort Frederiksen og der var atter mulighed for at komme ind, ikke at stille flere spørgsmål, det gjorde de øvrige politiske medlemmer af udvalget, med udgangspunkt i vores fremlæggelse, af problemstillingen.

Dialogen udvalgsmedlemmerne og Ministeren imellem fylder meget, i eget referat notat, men handler stort set om det samme. Ministeren aner på nuværende tidspunkt ikke uråd, men følger udviklingen tæt, med mulighed for politisk indgriben, hvis udvikling på det Danske arbejdsmarked, udvikler sig uhensigtsmæssigt.

Egen konklusion, på baggrund af de til Ministeren stillede spørgsmål.

Holdning til at der ikke er fare for en uheldig udvikling på det danske arbejdsmarked, har fundament i tillid, til Den danske aftale model.Arbejdsmarkedetsparter L O og D Astyrer udviklingen, derom ingen tvivl, mener ministeren og de fleste af de øvrige politisk ansvarlige.

Bekymrede for udviklingen på arbejdsmarkedet, er politikerne fra specielt Dansk Folkeparti, således min vurdering, uden noget ønske om politisk identificering, til den ene eller anden side. Personligt er jeg ligeglad med, hvor man kommer fra politisk, hvis det handler om varetagelse af lønmodtageres beskæftigelses interesser.  

Uanset Ministerens politiske baggrund, næres der blind tillid tilat udviklingen styres af arbejdsmarkedets parter, uanset Øst udvidelse og uanset fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer svækkes. SiD mister medlemmer, det ved jeg noget om, det gør de L O øvrige organisationer sikkert også.

Det er min påstand at lønmodtagere og arbejdsgivere ikke længere føler/har, den samme automatiske organisationstrang. Det ændrer så ikke ved at man pr. politisk tradition, i tillid til at L O og D A har fingeren på pulsen, beslutter politisk med henvisning til at organisationerne styrer udviklingen, ligeledes i forbindelse med arbejdskraftens bevæg mulighed, ved udvidelse af det Europæiske fællesskab.

Politisk kontakt på Christiansborg i øvrigt.

Til efterfølgende møde med Jan Petersen fra socialdemokratiet, hvor man følger udviklingen i politisk samarbejde (min konklusion) med Regeringen, på området.( Husk L O's rolle, med henvisning til at man sammen med arbejdsgiverorganisationerne, styrer udviklingen pr. tradition, på det danske arbejdsmarked ). H C Andersen er også Dansk tradition, hvilket er bevis på at ingen/intet, heller alene med baggrund i tradition, lever for evigt.

Til møde med Bent Bøgsted fra dansk Folkeparti, der i øvrigt har samme baggrund som de af os der endnu er SiD'er, arbejder og i samme forbindelse, tidligere Tillidsrepræsentant. Bents holdning kender vi, han er bekymret for udviklingen og vil som vi, en 7 årige overgangsordning.

Der var lige et par ting som bør præciseres.

Arbejdsministeren udtalte at han ønsker at der bliver slået hårdt ned på illegalt arbejde.

Arbejdsministeren udtalte på et spørgsmål fra Jan Petersen S at uanset om der var en 7 årige overgangsordning, som i Tyskland og Østrig ville det stadig være lovligt at benytte udstationering, hvilket betyder at hvis et eks. polsk firma vinder et stykke arbejde i Danmark, kan de udsende deres egen arbejdskraft fra Polen til polske lønninger.
Dette p.g.a. at der er EU lovgivning der er gældende på udstationeringsområdet.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021