Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til foretræde i skatteudvalget den 14. Maj 2003
Kostsatsen for Japan.

2.1.2.1.1. Ligningsrådet har forhøjet satsen for kost og småfornødenheder 2001, jf. pkt. 2.1.2.1., ved rejse med over­natning i Japan med 114 kr. til 477 kr., jf. ligningslovens § 9 A, stk. 2, pkt. 1.

Ligningsloven (Kostsatsen / småfornødenheder / Japan ).

Svar / citat fra Skatteminister Svend Erik Hovmand den 20. januar 2003. Alm. del - bilag 216.

På baggrund af ECA’s beregninger som har specialiseret sig i rådgivning og beregning af rejseomkostninger for virksomheder, som har personale stationeret i udlandet eller på rejser i tjenesten.

Har Ligningsrådet vurderet, at leveomkostningerne i Japan i 2001 var væsentligt højere end i Danmark, og Ligningsrådet forhøjede derfor kostsatsen for rejse med overnatning i Japan dette år med den regulerede tillægssats.

Derimod har Ligningsrådet ikke forhøjet kostsatsen for 2002 og 2003, da Ligningsrådet efter en tilsvarende konkret vurdering har fundet, at der i disse år ikke har været lande - heller ikke Japan, hvor leveomkostningerne var væsentligt højere end i Danmark. For 2002 og 2003 er der derfor kun én kostsats, der gælder for alle lande.

Vi mener, at det er et forkert svar Skatteminister Svend Erik Hovmand har givet, til Folketingets Skatteudvalg og Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Ligningsrådet har netop, som det fremgår af ligningsloven, forhøjet kostsatsen for Japan i  2002 med 117 kr. i døgnet og med 121 kr. i døgnet for 2003.

Det  er vor klare opfattelse, at Ligningsrådet i 2 år, ikke har været enige med ECA’s specialister og derfor forhøjet kostsatsen i Japan, så må det også være ligningslovens satser der er gældende.

Ligningsrådet laver ikke den samme fejl to år i træk.?

De faktiske udgifter ved at bo i egen campingvogn 2003.

Som det fremgård af  det vedlagt materiale, er udgiften for og bo i egen campingvogn.

Der er vist i de 2 eks. at er der følgende underskud pr. døgn.

Eks.1 på  182.60 kr. i døgnet. 166,00  + 182,60 =  348,60 kr. i døgnet.

Eks.2 på  159,46 kr. i døgnet. 166,00  + 159,46 =  325,46 kr. i døgnet.

Vi mener de udgifter der er forbunden med, og bo i egen campingvognen kan minimeres til 0 kr.

ved at logi satsen hæves, fra de nuværende 166 kr. til 199,20 kr. i døgnet altså 33,20 kr. mere om dagen.

Samtidig gøres det legalt, at arbejdsgiveren betaler logi satsen på de 199,20  kr. i døgnet, når eks. vis campingvognen står ubeboet på campingpladsen, når medarbejderne er hjemme på  weekenden eller ved sygdom?.

Eller sagt på en anden måde, det koster  alt ink. til overnatning pr.uge 1394,40 kr. i 2003 priser, er det for meget forlangt for 4 eller 7 overnatninger?.

Med andre ord, logi betalingen får næsten samme betydning, som der er gældende for Folketinges politikere, der kommer fra Jylland og må overnatter i København i lejet lejlighed, andelsbolig, ejerlejlighed ect.?.

Dokumentationskrav ved rejsearbejde / kilometerpenge.

Rejsegodtgørelse.

§ 1. Arbejdsgiveren/hvervgiveren skal kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri rej­segodtgørelse er opfyldt, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage.

Der kan udbetales forskud på skattefri rejsegodtgørelse med àconto beløb for hver enkelt rejse eller med ugentlige eller må­nedlige àconto beløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige rej­ser.

Stk. 2. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde:

                                         1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

                                         2) Rejsens erhvervsmæssige formål.

                                         3) Rejsens start- og sluttidspunkt.

                                         4) Rejsens mål med eventuelle delmål.

                                         5) De anvendte satser.

                                         6) Beregning af rejsegodtgørelsen.

Stk. 3. Udbetales der rejsegodtgørelse med højere beløb end de satser, der er anført i ligningslo­vens § 9 A, anses hele beløbet for personlig indkomst.

Dette gælder dog ikke, såfremt arbejdsgive­ren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, jf. stk. 5, har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

Stk. 4. Der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis rejsegodtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte rejsegodtgø­relse.

Stk. 5. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri rejse­godtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor rejsen er foretaget.

Befordringsgodtgørelse.

§ 2. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgive­ren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel. Erhvervsmæssige befordringsudgifter kan ikke dækkes ved ud­læg efter regning.

Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men medreg­nes ved indkomstopgørelsen. Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med a'conto beløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige àcontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

Stk. 2. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde:

                                         1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

                                         2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

                                         3) Dato for kørslen.

                                         4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

                                         5) Angivelse af antal kørte kilometer.

                                         6) De anvendte satser.

                                         7) Beregning af befordringsgodtgørelsen

Stk. 3. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Ligningsrådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, jf. stk. 5, anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

Stk. 4. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgø­relse.

Stk. 5. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befor­dringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

Der er efterhånden mange Rejsearbejdere / Rejsemontører der får lagt store beløb oven i indkomsten, af Told og Skatte, i størrelsesorden 20,000,00 kr. og op til over 300,000,00 kr. på grund af, at arbejdsgiveren ikke har ført den nødvendige kontrol, eller er gået konkurs. Så er det den enkelte  medarbejderen, der hænger på regningen .Hvordan kan det være ?.

Der er i det ovennævnte stillet krav til arbejdsgiveren om og fører kontrol, derfor står vi uforstående overfor de store efterbetalinger til de nuværende og tidligere ansatte ?.

SAU, Alm. del - bilag 419. I Udskrift af Dombogen for Vestre Landsret dom afsagt den 7. oktober 2002 af  Vestre Landsrets 13. afd. i 1. instanssag B-2076-01. side 11 afsnit 2.  står der bla.

Danyard A/S har derfor ikke haft anledning til at føre kontrol med de kørte antal kilometer, og det kan efter bevisførelsen ikke antages, at værftet har ført en sådan kontrol.

Landsretten tager derfor sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte,  Skatteministeriet,  frifindes.

Det er dybt foruroligende for det Danske skattesystem, at Danyard A/S’s Statsautoriserede revisor/ revisionsaktieselskaber, der tager sig godt betalt for deres arbejde, ikke har formået og vejlede deres kunde på behørig vis med det regelsæt, der er gældende med hensyn til udbetaling af kilometerpenge efter statens takster, som ender med en skattesag. Hvor lønmodtageren bliver pålignet en ekstraskat for at passe sit arbejde. Hvor end ikke tresdagsreglen, er bragt i anvendelse ved domsafsigelsen.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning stiller følgen spørgsmål og forslag til Skatteminister Svend Erik Hovmand og arbejdsgiverkontrollen:

1. Hvordan sikker vi, at der ikke sker over greb på den Fleksibel, Mobile, Danske, Arbejdskraft, ved arbejdsgiverens / Statsautoriserede revisorers/ revisionsaktieselskabers manglende bogføringsbilag  for de ansatte medarbejdere ved ubetaling af kilometerpenge / skattefri rejsegodtgørelse i ind og udland ?.

2. Hvorfor er det arbejdsgiveren - Statsautoriserede revisorer - revisionsaktieselskaber der går fri ved rod i  bogføringsbilag, når arbejdsgiverkontrollen har været på virksomhedsbesøg, og gået regnskaberne igennem ?.

3. Kan vi, som lønmodtager og skatteborge via lovgivningen påberåbe os, at blive holdt skadesløse ved arbejdsgiverens manglende bogføringsbilag ?.

4. Forslag til skatteminister Svend Erik Hovmand og arbejdsgiverkontrollen: Der udarbejdes standard skemaer, som danner grundlag for udbetaling af kilometerpenge efter statens takster, ved udbetaling af  rejsegodtgørelse efter standardsatsen, ved  fradrag for rejsegodtgørelse efter standardsatsen og ved udlæg efter regning. 

Til behørig dokumentation for arbejdsgiver og lønmodtager der er godkendt af skatteministeriet.    Der gældende for samtlige skattekommuner i landet ?.  

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Hvor stor en indtægt har statskassen fået ind via dobbeltbeskatningsoverenskomsten af udlændinge, der har haft arbejdsindkomst i Danmark 2001?. 

Hvor stor en udgift har det været for statskassen,  via dobbeltbeskatningsoverenskomsten for dansker, der har haft arbejdsindkomst i udlandet 2001?.

Er det kunden, bygherren, der er oplysningspligtig over for Told og Skat, og er det fra dag 1.?

Og hvem fører kontrol med at det bliver overholdt.?

Det årlige provenu tab som følge af ligningsloven § 9.

Svar / citat fra Skatteminister Svend Erik Hovmand den 25. februar 2003  Alm. del - bilag 279.

Fradraget påføres et felt på selvangivelsen og udgjorde i 2001 ca. 770 mil. kr. for ca. 38.000 personer, eller i gennemsnit ca. 20.000 kr. Fradraget sker i skattepligtig indkomst, og skatteværdien af fradraget skønnes at udgøre ca. 255 mil. kr.

Der findes ikke tilgængelige oplysninger, der gør det muligt at opdele fradraget efter hvilke type af udgifter, som der er foretaget fradrag for.

Er sandheden ikke, at der reelt er tale om skat på arbejde i forbindelse med, at erhverve og sikre sin arbejdsindkomst  på ca. 515 mil. kr.?.

Det årlige provenu tab ved udlæg efter regning kontra ligningsloven § 9.

Der blev vedtaget en skattefri  standartsats for rejsegodtgørelse for finansåret 2000, der skønnet ville give et provenu tab på 40 mil. kr. til statskassen i forhold til den gamle ordning.

Med den nye ordning blev der indført en standardsats, der er gældende for hele verden, med nogle få undtagelser. 

I dag udgør der til kost 290,25 kr. småfornødenheder 96,75 kr. og til  logi 166 kr. i alt 553,00 kr. i døgnet pr. person.

Hvor stor er den samme udgift pr. person ved udlæg efter regning.?

Beskatning af kilometerpenge efter 60 dage. (  24 mdr.)

Tresdagsreglen, beskatning af kilometerpenge på midlertidig arbejdsplads efter 60 dage, og vendes der tilbage indenfor en 24 måneders  periode, forsætter beskatning af kilometerpengene.

Hvilket formål tjener dette, udover at det er skat på arbejde.?

Hvor mange gang har vi ikke hørt tidligere  Skatteministre sige, at det må være et mellemværende mellem arbejdstager og arbejdsgiver, det blander staten sig ikke i, når det drejer sig om løn og arbejdsforhold. Lige bortset fra tresdagsreglen, der beskatter kilometerpenge.

Hvorfor denne beskatning af kilometerpenge.?

Håber på en posetiv modtagelse og svar fra Skatteminister Svend Erik Hovmand.  

Med venlig hilsen
Rejsearbejdere for
Retfærdig Skattelovgivning
V/ formand
Jens Jørgensen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021