Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til høring i folketings boligudvalg - d. 20 november 2002
Byggepladsen - Vil bedre samarbejde give færre byggefejl?

Resume
Mange fejl, skader og forsinkelser i dansk byggeri. Fejl skyldes bl.a. et forældet akkordsystem der fremmer kvantitet i stedet for kvalitet. Inden for murerfaget er der en overenskomstmæssig lønforskel på 70 % København kontra Jylland. Skader sker i dårligt løn og beskæftigelsesområder.

Arbejdsgiverne vil ikke betale for G-dage, med skader på mandskab og byggeri til følge. Gode sjak bliver splittet i vinterperioden. Tidsplaner for stramme. Der er forslag til undgå disse problemer bl.a. G-dage skal bortfalde og erstattes med en vinterbyggebonuskasse. Omkostninger 1 % af lønsummen.

Indledning og baggrund for partsbidrag
Vi fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, vil gerne fremlægge og kommentere dagligdagen på byggepladser i Danmark og udlandet. Baggrunden er at vi er en forening, der repræsenterer et bredt udsnit af rejsemontører, inden for håndværksfagene, og deres utilfredshed med folketingets indgreb i diæt og logisatsen, samt overenskomster, og manglende vinterbyggebonuskasse efter tysk model ( var med på den ikke vedtagne del af finanslovsforslag 2001. afsnit 4.14.2 ).

Hvorfor ser vi så mange fejl, skader og forsinkelse i dansk byggeri?
De mange fejl i byggeriet skyldes bl.a. et forældet akkordsystem, der fremmer kvantitet i stedet for kvalitet, hvor der i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedsparter kan aftales akkordsystemer, der inden for murerfaget f.eks. giver ret til en lønforskel på de diverse akkorder på¨ murearbejde i København og store dele af Sjælland, kontra provinsen, på 70 % i gennemsnit, med provinsbeboerne som taberne. Det samme gælder i mindre grad for andre faggrupper.

– Ved sammenligning kan alle regne ud, at ingen kan arbejde 70 % hurtigere for at få samme årsløn. Dette problem har medierne beskæftiget sig med mange gange. Her er en af grundene til byggesjusk, og at de mange arbejdsulykker opstår.

– Som udgangspunkt må det, anses at skader sker i dårligt løn- og beskæftigelsesområder, dette kan tydeligt ses af Byggeskadens Årsrapport, Nordjylland havde mest Sønderjylland mindst i 90erne.

– Det at den gode beskæftigelse i Tyskland, samt lave arbejdsløshed i Sønderjylland som udgangspunkt har ført til, at man kunne få en god lønaftale. Hjemvendte rejsemontører har medbragt viden, om nye materialer samt ny teknik og arbejdsgang, til at forbygge byggeskader.

– Denne viden er ved at gå tabt, det skyldes de nedsatte satser for Rejsegodtgørelser og kørsel/ Dobbeltbeskatning. Ingen har lyst til at gøre en ekstra indsats når dette ikke belønnes.

– Med hensyn til forsinkelser, skyldes det at alt for mange byggeprojekter sættes i gang om foråret og der er som regel ikke plads til mere i ordrebogen til Jul, men arbejdet sættes først i gang om sommeren.

– Arbejdsgiverne vil ikke betale for G-dagene (vejrlighedspenge) en arbejdsgiver kan komme op på 10.000 kr. Pr. medarbejder. Byggeriet fortsætter under dårligt vejr, med skader til følge på mandskab og materiel samt Byggeriet.

– Herved opstår flaskehalse om sommeren, fordi firmaerne påtager sig større opgaver end de har kapacitet til. Der indsætter så i sidste fase af byggeprojektet, samtlige håndværkere og ansætter ukvalificeret arbejdskraft, hvilket yderligere forhaler byggeriet.

– Der ansættes sammenbragte discountsjak, der som regel uden undtagelse, har været afskediget om vinteren, også selv gode sjak, bliver splittet af i vinterperioden på grund af sæsonledigheden og skiftende regeringers reguleringer af byggeriet, dette fører til, at dygtige håndværkere forlade faget i utide.

– Svende, der i øvrigt påpeger byggesjusk over for ledelsen, ses ofte med en fyreseddel i hånden.

Tidsplanerne er også for stramme, det skyldes, at tegninger og beregninger samt tilladelser ikke er færdig. Der regnes ikke med spild og vejrlighedsdage med det resultat, at afleveringen udsættes e.v.t. med mangler og fejl.

Vil det ikke være muligt at undgå disse uden særlig omkostninger?
De mange fejl og mangler og forsinkelser ved byggeri (Ikke kun Dansk byggeri, men også Dansk byggeri i udlandet) kunne afhjælpes ved følgende, uden ekstra omkostninger.

– Et akkord system, der belønner kvalitet frem for kvantitet og som næsten giver ligeløn inden for de forskellige Faggrupper og landsdele.

– De forskellige faggrupper vil så ikke genere hinanden, for at opnå størst muligt fortjeneste på arbejdspladsen, men medvirke til at hjælpe hinanden, der skal indføres en bonus når byggeriet afleveres til tiden.

– Håndværkerne skal have større ret til at lede arbejdsgangen, samt ret til at påtale byggesjusk og fejl.

– Provision løn til formænd og byggeledere skal afskaffes.

– Ved alt byggeri skal der følge en godkendelse bog, her skal der påtales fejl og mangler af de deltagende Håndværkere, samt en endelig godkendelse ved afleveringen af byggeriet, med samtlige som underskriver der afleveres til bygherren.

– G-dage skal bortfalde og erstattes med en vinterbyggebonuskasse, efter det forslag, som er fremsendt til erhvervs og økonomiministeren, fra Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning med tillæg og kommentarer (Den tyske vinterbyggebonuskasse) Omkostning 1 % af lønsummen.

– Forbud mod overdragelse af arbejde i byggebranchen.

– Forbud mod deltid og kortidsansættelse i byggebranchen.

– Lovgivning om beskyttelse mod/ved opsigelse.

– Skærpede krav til udannelsen, mere efteruddannelse. Undervisere på arbejdsmarkedsskoler skal ud i praktik i en periode på 3 måneder hvert 5. år. Elevbyg skal afskaffes.

Til arbejdsgivere/firmaer der tager lærlinge ind, de skal have udbetalt et tilskud, der svarer til SU.

Hvorfor har udbud og efterspørgsel ikke kunnet luge ud i markedet?
Udbud og efterspørgselen har ikke kunnet luge ud i markedet, på grund af, at der ikke kræves autorisation. Til at nedsætte sig som entreprenør, tømmerfirma, murerfirma, malerfirma, snedkerfirma, eller arme og ben forretning (Arbejdskraftudlejning).

Så discountfirmaer opstår hele tiden. Licitationsloven kræver, at det firma der kommer med det laveste tilbud, skal have arbejdet mange af de store total entrepenører firmaer er storforbruger af den form for arbejdskraft.

Hvorledes kan effektivitet og produktivitet i virksomhederne øges
Partnering løser ikke problemerne, da det er i arbejdsgangen under byggeriets opførelse fejlene sker. Der henvises til Ad.3. for øget effektivitet og produktivitet.

Jens Jørgensen, formand for Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning

—Tekstafsnit med beskrivelse af forfatters organisation/virksomhed og dennes arbejdsområde og størrelse.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning er en tværfaglig forening af rejsemontører, inden for håndværksfagene, fra hele Danmark.
Foreningens arbejdsområde er at forbedre vilkårene for rejsemontører og deres familier, med hensyn til retfærdig skattelovgivningen samt beskæftigelses og arbejdsvilkår.
Foreningen består til en stor del af personaleklubber på større virksomheder i Danmark envidere af medlemmer fra byggefagene i Danmark.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021