Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Folketingets Boligudvalg dagsorden - d. 20 november 2002
Folketingets Boligudvalg holder høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling - interessetilkendegivelse fra byggeriet

Folketingets Boligudvalg planlægger at afholde en offentlig høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling onsdag den 20. november 2002 på Christiansborg. Vi har fået til opgave at støtte udvalget og sekretariatet i planlægning, gennemførelse og rapportering af høringen, og vi vil opfordre dig til at bidrag med ideer til den nærmere planlægning.

I første udkast til høringsprogram, som kan ses i vedhæftede bilag A, lægges der op til en debat omkring de fire debattemaer:

1. Fejl og mangler i udførelsen.
2. Brugernes forventninger bliver ikke opfyldt.
3. Byggevarerne holder ikke og gør os syge.
4. Mangler byggeriet mål og effektive virkemidler?

Hvert debattema indledes med tre oplæg fra henholdsvis en ”forsvarer”, en ”anklager” og en uvildig ekspert, som skal sætte de to partsoplæg i relief. I god tid inden høringen udsendes til boligudvalget de skriftlige debatoplæg fra oplægsholderne samt partsbidrag fra organisationerne. Disse skriftlige indlæg gør det muligt for boligudvalget at forberede spørgsmål til høringen.

By og Byg har udsendt denne opfordring om en interessetilkendegivelse til udvalgte organisationer og "forandringsagenter". Vi håber på hurtige og korte svar, da tidsplanen er snæver, og vi opfordre dig til at give ideer og forslag på følgende fire områder til en bruttoliste, som vi kan vælge fra, når de nærmere detaljer i høringen skal planlægges:

1) Vi vil gerne have konkrete forslag til oplægsholdere til de fire debattemaer både som "anklager", "forsvarer" og uvildig ekspert.

2) Vi vil gerne høre, om din organisation vil give et skriftligt partsbidrag til en eller flere af de fire debattemaer.

3) Vi vil gerne have forslag til personer, som har interesse i at modtage en indbydelse til høringen.

4) Vi vil gerne høre om du eller din organisation vil bidrage til en resultatsøgende debat i fagkredse og offentligheden ved møder, artikler o.lign., som før, under og efter høringen sætter fokus på høringens debattemaer.

Da tidsplanen er stram, vil vi bede om hurtige og korte svar, som vi kan arbejde videre med. Da vi hurtigt skal have sat navne på oplægsholderne, skal dine forslag til oplægsholdere være os i hænde først i næste uge. Skriftlige svar kan sendes med e-post til nhb@by-og-byg.dk eller nhb@city.dk, og telefonisk besked kan gives til sekretær Annette Frøhling tlf. 4574 2242 eller seniorforsker Niels Haldor Bertelsen mobil 5178 1602.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Statens Byggeforskningsinstitut
Lone Møller Sørensen
Direktør

Bilag A: Første udkast til høringsprogram

Folketingets boligudvalg indbyder til høring om Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Der har gennem flere år været en voldsom kritik af det høje prisniveau og den dårlige kvalitet af dansk byggeri, og kritikken har både rettet sig mod nye og renoverede boliger, institutioner og erhvervsbygninger. Offentlige udviklingsprogrammer har gennem de seneste 10 år forsøgt at råde bod på det ved at styrke erhvervets effektivitet og produktivitet og sætte fokus på arkitektonisk kvalitet og en bedre miljøforståelse. Folketingets boligudvalg vil med denne offentlige høring gerne sætte mere politisk fokus på disse forhold og drøfte med brugere og erhvervet, hvad der skal til for at gøre Danmark førende internationalt.

Høringen afholdes på Christiansborg i Landstingssalen
onsdag den 20. november 2002, kl. 9.00 – 16.30

Høringen er offentlig og tilmelding kan ske frem til torsdag den 31. oktober 2002 til Folketingets Boligudvalg, 1240 København K ved at benytte det vedhæftede tilmeldelseskort eller ved henvendelse til udvalgssekretær Britt Grunnet på fax nr. 33 37 55 67, e-post britt.grunnet@ft.dk eller telefon nr. 33 37 55 16.

Høringen har fokus på fire centrale debattemaer
På høringen vil der blive oplæg fra brugere, byggeerhvervet og eksperter, og der vil blive udsendt skriftlige oplæg fra oplægsholderne og partsindlæg fra organisationer. Medlemmer fra folketingets boligudvalg vil gennem spørgsmål til oplægsholderne lægge op til en politisk debat og drøftelser med brugerne og erhvervet. Problemer, årsager og muligheder vil blive afdækket, og høringen vil sætte fokus på fire centrale debattemaer.

1. debattema – Fejl og ekstra regning er ikke undtagelsen
Der er en udbredt offentlig opfattelse, at dansk byggeri er fyldt med fejl og mangler, og man læser ofte historier i medierne om byggeskader og utilfredse ejere og lejere, som betaler urimelige priser og store efterregninger for nybyggeri og renovering. Det er i mange tilfælde håndværkerne og de store entreprenørvirksomheder man retter anklagerne imod, men rådgiverne står også for skud her.
Er der noget om snakken? Er der kun problemer på boligområdet, eller gælder der også institutioner, skoler, kontorer og erhvervsbygninger?

Hvad siger håndværkerne, entreprenørerne og rådgiverne til den kritik fra beboere, boligejere, lærere, kommuner og andre erhverv, som synes at byggeerhvervet er for uprofessionelt? Gennem dette debattema vil der blive sat fokus på selve byggeprocessen og byggepladsens ledelse og organisering samt på effektivitet og produktivitet i rådgiver-, håndværker- og entreprenørvirksomheder. Debatten kan måske få en positiv indvirkning på den danske byggekultur og holdning til nye samarbejdsformer. Centrale spørgsmål i debatten kunne fx være:
- Hvorfor ser vi så mange fejl, skader og forsinkelser i dansk byggeri?
- Vil det ikke være muligt at undgå disse uden særlige omkostninger?
- Hvorfor har udbud og efterspørgsel ikke kunnet luge ud i markedet?
- Hvorledes kan effektivitet og produktivitet i virksomhederne øges, vil partnering fx være en løsning?

2. debattema – Brugernes forventninger bliver ikke opfyldt
Når man køber en ny ejerlejlighed eller bygger en ny fabrik har mange ejere og investorer den opfattelse at byggeriets parter ikke vil eller kan forstå deres ønsker og forventning til den nye bygning. Byggeriet leveres ikke til tiden, der er ikke lagt vægt på, at huset skal kunne bruges og kunne stå ude om natten, og den endelige pris er også langt højere en forventet.

Gennem dette debattema vil der blive sat fokus på den færdige bygnings pris, kvalitet og arkitektur. Debatten er vigtigt, fordi byggeriet i dag er meget styret af en snæver produktionstankegang, og fordi der er brug for en bredere kunde- og brugerorientering, hvis dansk byggeri skal have et generelt kvalitetsløft og kunne hævede sig internationalt. Centrale spørgsmål i debatten kunne fx være:
- Hvorfor tages brugerne ikke med på råd, når et nyt hus skal bygges?
- Hvorfor skal man betale så høj en pris for så ringe en kvalitet?
- Kunne stærkere brugere, bygherrer eller offentlige krav ikke fremtvinge en bedre kvalitet til en billigere pris?
- Hvorledes kunne priser, kvalitet, arkitektur og opfyldelse af kundeønsker forbedres, så dansk byggeri bliver internationalt konkurrencedygtigt?

3. debattema – Byggevarerne holder ikke og er kedelige
Tegltage smuldrer, radiatorer ruster og bliver utætte, termoruder punkterer, formaldehydfyldte spånplader giver usunde huse, og asbest ødelægger håndværkernes lunger. Det er historier der har fyldt pressen i mange år og sat byggeindustrien og byggevarer i et meget dårligt lys.

Dette debattema skal sætte fokus på byggevarernes betydning for byggeriets samlede kvalitet og prisdannelsen ved øget industrialisering. Vil en øget industrialisering give mere ”kransporsbyggeri”, flere ”paphuse” og grimme seriefremstillede massevarer til dumpingpriser, eller vil vi i stedet se smukke gennemtænke samlingsdetaljer, funktionelt designede byggesystemer og -varer til rimelige priser? Centrale spørgsmål i debatten kunne fx være:

- Er det et særligt dansk problem med dårlig holdbarhed og byggevarer, som ikke holder det de lover?
- Kan det indre marked og de fælles europæiske regler ikke løse problemet og begrænse lysten til ulovlige karteldannelser?
- Kunne danske byggevarer måske få en konkurrencefordel med et bedre kvalitetsimage?
- Hvorledes vil en øget industrialisering påvirke priser og arkitektur?

4. debattema – Har det offentlige et ansvar for udviklingen?
Byggelovgivningen, kvalitetssikringsreformen, det offentlige som foregangsbygherrer og offentlige byfornyelsesmidler har været enkeltstående offentlige virkemidler, som med mere eller mindre held har skullet påvirke byggekvaliteten. Erhvervet og brugerne har længe haft praksis for at samarbejde om fælles normer for konstruktioner og regler for certificering. Det offentlige har gennem de sidste 10 år stået for mange udviklingsinitiativer, som skulle flytte erhvervet og gøre det mere produktivt.

Men har der ikke manglet et samlet politisk og erhvervsøkonomisk overblik, som kunne prioritere de enkelte initiativer i forhold til hinanden og styre udviklingen ind på det rette spor? Kan en ny rollefordeling mellem byggeerhvervet og de offentlige myndigheder, forskning og undervisning skubbe udviklingen ind på et bedre spor?

Dette debattema skal sætte fokus på nye initiativer og valg af virkemidler, som har væsentlig effekt på de politiske mål for byggeerhvervet og den samlede bygningsmasse. Skal det offentlige fx virke som katalysator for de udviklende markedskræfter? Bør ”man” ikke nytænke de samlede erhvervspolitiske mål for, hvor arkitektur, byggekvalitet, priser og produktivitet, så de dækker mere end det støttede byggeri? Centrale spørgsmål i debatten kunne fx være:

- Kan tydeligere politiske mål for fejl, holdbarhed, ekstraregninger, arkitektur og konkurrence fremme en ny positiv udvikling?
- Kan vi ikke flytte grænserne for kvalitetsansvaret og prisbevidstheden mellem det offentlige, erhvervet, de professionelle og private?
- Kan det nationaløkonomisk betale sig at investere i en forandring af byggekvaliteten og produktivitet, og kan det offentlige overhovedet styre en sådan udvikling?
Program for høringen

9.00 – 9.30 Registrering

9.30 – 10.00
Velkomst ved boligudvalget formand René Skau Björnsson.
Indledning ved Økonomi- og Erhvervsmister Bendt Bendtsen.

10.00 – 11.00
1. debattema: Fejl og ekstraregninger er ikke undtagelsen
Oplæg fra parter og ekspert:
- ”Anklager” - en stor bygherre eller Byggeskadefondene.
- ”Forsvarer” - en håndværker eller entreprenør.
- ”Den uvildige” - en syns- og skønsmand eller ankenævnsforsker.
Spørgsmål fra boligudvalg og svar fra oplægsholdere
Evt. spørgsmål og svar fra deltagere i salen

11.00 – 11.30 Pause

11.30 - 12.30
2. debattema: Brugernes forventninger bliver ikke opfyldt
Oplæg fra parter og ekspert:
- ”Anklager” – Forbrugerrådet eller Lejernes LO.
- ”Forsvarer” – en bygherrerådgiver eller kunstnerisk berømt arkitekt.
- ”Den uvildige” – en markeds- eller investerings analytiker eller en ejendomsmægler.
Spørgsmål fra boligudvalg og svar fra oplægsholdere
Evt. spørgsmål og svar fra deltagere i salen

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.30
3. debattema: Byggevarerne holder ikke og er kedelige
Oplæg fra parter og eksperter:
- ”Anklager” – en forsikringsagent, en bygningsarbejder eller Dansk Byggeri.
- ”Forsvarer” – En dansk byggevareproducent eller Dansk Industris Byggematerialegruppe.
- ”Den uvildige” – en byggeforsker eller Konkurrencestyrelsen.
Spørgsmål fra boligudvalg og svar fra oplægsholdere
Evt. spørgsmål og svar fra deltagere i salen

14.30 – 15.00 Pause

15.00 - 16.00
4. debattema: Har det offentlige et ansvar for udviklingen?
Oplæg fra parter og eksperter:
- ”Anklager” – Real Danmark Fonden eller Dansk Byggeri.
- ”Forsvarer” – Erhvervs- og Boligstyrelsen eller Forskningsministeriet.
- ”Den uvildige” – en økonom fra Handelshøjskolen.
Spørgsmål fra boligudvalg og svar fra oplægsholdere
Evt. spørgsmål og svar fra deltagere i salen

16.00 - 16.30 Afslutning ved boligudvalgets formand René Skau Björnsson
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2023