Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Svar til skatteministeren - Sønderholm d. 13. oktober 2002 (bilag 335)
Vedr. Skattefri Logigodtgørelse efter standardsatsen ved Rejse i Danmark eller i udlandet for Lønmodtager. Udgør pt. jf. ligningslovens § 9 A. 160 kr. til overnatning pr. døgn.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning siger tak til Skatteminister Svend Erik Hovmand, for ministerens kommentar jf. nr. alm. del - bilag 400.

For god orden skyld, må vi minde Skatteminister Svend Erik Hovmand om, at de kontakter og møder vi har haft med politiker fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og SF, da de stod uden for regeringsmagten. Der bla. er Ministrerer i dag, kraftig har tilkendegivet og støttet Rejsearbejdere for Retfærdig skattelovgivning, i deres bestræbelser på at forbedre logi betalinger i ind og udland.

Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere materiale modtaget den 22. maj 2002 under Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings foretræde, jf. a1m. del- bilag 335, vedrørende reglerne for skattefri rejsegodtgørelse.

Svar: Foreningen Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har i forbindelse med foretræde for Folketingets Skatteudvalg fremført en række synspunkter, om reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Nedenfor vil jeg give mine kommentarer hertil.

Standardsatsen til logi

Foreningen finder, at standardsatsen til logi er for lav, og at satsen derfor bør hæves. Dette er også tidligere tilkendegivet i en henvendelse fra foreningen til økonomi- og erhvervsministeren.

Jeg fik henvendelsen forelagt af økonomi og erhvervsministeren og udtalte, at jeg var i gang med at vurdere skatteområdet med henblik på at fået samlet billede af, hvor der kunne være behov for justeringer, hvor for jeg på daværende tidspunkt ikke havde mulighed for at udtale mig om, hvorvidt mine overvejelser ville føre til ændring af satserne for skattefri godtgørelse. Jeg har nu vurderet området, og finder af de nedenstående grunde, ikke giver anledning til at ændre på standardsatsen til logi.

1. Skatteministeren.

Indledningsvis vil jeg nævne, at den rejsende har mulighed for at dokumentere de faktiske udgifter, som derefter skattefrit kan dækkes af arbejdsgiveren eller fratrækkes ved indkomstopgørelsen. I mange tilfælde vil det være muligt at fremskaffe dokumentation for afholdte logiudgifter.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning

Standardsatsen til logi blev vedtaget i folketinget for finansåret 2000. Med en skattefri udbetaling af arbejdsgiveren ved overnatning uden for hjemmet til de ansatte, i forbindelse med rejsearbejde, på kr. 150 i døgnet. Der pt. udgør 160 kr. i døgnet. Velvidende at, beløbet er alt for lille til dækning af logi udgifterne i ind og udland.

Foreningen har udarbejdet et regnskab i regneark Excel. Det ligger i Folketinges Skatteudvalg og på Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings hjemmeside: www.Rejsearbejdere.dk der viser de udgifter for år 2002, der er forbunden med at bo i egen Campingvogn.

Dette beløb udgør 330 kr. i døgnet til logi, som vi mener er den billigste form for overnatning. Standardsatsen bør derfor hæves til et beløb, der modsvare ovennævnte beløb for år 2002.

Er det forsat Skatteminister Svend Erik Hovmand opfattelse, der ved rejsearbejder skal være en egenbetaling ( bruger betaling ) på 170 kr. til logi ?.

Eller dette kan trækkes fra på selvangivelsen for næste år med en egenbetaling ( bruger betaling ) på ca. 67%?. Det giver et underskud for og bo i egen campingvogn på 113,90 kr. pr. døgn, ved rejsearbejde i ind og udland?.

2. Skatteministeren.

Det anerkendes imidlertid, at der i praksis kan være situationer, hvor en sådan dokumentation enten ikke kan fremskaffes, eller hvor det vil være forbundet med meget administrativt besvær at fremskaffe den. Dette var baggrunden for, at man i 1999 genindførte en standardsats for dækning af udokumenterede logiudgifter .En sådan standardsats vil imidlertid aldrig kunne ramme præcist –der til varierer logi udgifterne alt for meget. For nogle lønmodtagere vil satsen således være for lav, mens andre vil kunne klare sig for mindre.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Citat af Skatteministeren; Det anerkendes imidlertid, at der i praksis kan være situationer, hvor en sådan dokumentation enten ikke kan fremskaffes, eller hvor det vil være forbundet med meget administrativt besvær, at fremskaffe den. Heri er vi enige med Skatteminister Svend Erik Hovmand.

• Ordlyden har en noget anden klang i Skatteminister Svend Erik Hovmand svar skrivelse til Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Citat af Skatteministeren; I mange tilfælde vil det være muligt at fremskaffe dokumentation for afholdte logiudgifter.
Der er ingen sammenhæng i klang på de her to Citater Hr. Skatteminister Svend Erik Hovmand?.

• Citat af Skatteministeren; For nogle lønmodtagere vil satsen således være for lav, mens andre vil kunne klare sig for mindre.

• Er der her tale om den tidligere Skatteminister Ole Stavad, eller nuværende Skatteminister Svend Erik Hovmand, der finde logi til under 160 kr. pr. døgn. Gennemsnitsprisen for et hotelværelse ude på landet i Tyskland er 35-50 EUR?.

Vi se gerne Skatteminister Svend Erik Hovmand er Rejsearbejderen behjælpelig med, oplysning om denne logi form, ved rejsearbejde i ind og udland?.

3. Skatteministeren.

Ved fastsættelsen af satsen er der lagt vægt på, at hensigten med reglerne om skattefri rejsegodtgørelse ikke er at give mulighed for udbetaling af et skattefrit løntillæg, ligesom det ikke er meningen, at reglerne skal tjene som en præmiering af en bestemt erhvervsmæssig adfærd. Rejsegodtgørelsen skal heller ikke være en slags kompensation for, at arbejdet måske medfører forskellige afsavn. Den slags må kompenseres over lønnen.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Hr. Skatteminister Svend Erik Hovmand, der er altså tale om, en skattefri logi betaling på 160 kr. ved overnatning, som arbejdsgiveren kan udbetale til de ansatte. Der i virkeligheden pt. skulle udgøre 330 kr. i døgnet.

Skatteminister Svend Erik Hovmand må nu forklare Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Hvori gives der mulighed for udbetaling af et skattefrit løntillæg?.
• Der tjener som en præmiering af en bestemt erhvervsmæssig adfærd ?.
• Eller en slags kompensation for, at arbejdet måske medfører forskellige afsavn?.

• Det er her reelt tale om, et underskud, Hr. Skatteminister Svend Erik Hovmand, til logi pt. på 170 kr. i døgnet og ikke et overskud .

4. Skatteministeren.

Når en lønmodtager er på rejse for sin arbejdsgiver og i den forbindelse påføres udgifter, er der reelt tale om, at lønmodtageren afholder udgifter, der rettelig er arbejdsgiverens. Udgifterne i forbindelse med rejsen bør derfor som udgangspunkt dækkes af arbejdsgiveren med det dokumenterede faktiske beløb, og holdes uden for lønmodtagerens mellemværende med skattevæsenet.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Standardsatsen / det dokumenterede faktiske beløb:

Standardsatsen
Når en lønmodtager tager på rejsearbejde for sin arbejdsgiver efter standardsatsen.
Aftales der før rejsen påbegyndes følgende.

• Der udbetales et forskud, der er svarende til de udgifter, der vil være inden for en løn periode.

• Her efter følger udbetalingerne i løn perioderne, eller så længe rejsearbejdet vare alt inkl.
på kr. 534 i døgnet i ind og udland, med et underskud på logi delen på kr. 170 i døgnet.

Det dokumenterede faktiske beløb

Dokumenterede faktiske beløb dækket efter regning / plastikkort ( dankort ) udenlandsrejser / rejsearbejde
lyder jo tiltalende og troværdig?

• Men sandheden er en ganske anden. Det her er virkeligt dyrt for de danske skatteborgere i forhold til standardsatsen.

• Det er et forkert signal, som Skatteminister Svend Erik Hovmand sender ud til skatteborgerne, at bare der ligger dokumentation for de afholdt udgifter, er alt i sin skønneste orden.

• Der har inden for de sidste par år været flere beviser på, at der inden for stat – amt og kommuner og halv offentlige virksomheder, finder et misbrug sted af skatteborgernes penge.

• Til trods for at der ligger behørig dokumentation til grund, ved med møder og rejser, sker det at pengene ikke går til mad og logiudgifter, som de rettelig er bestemt til, men derimod til et overforbrug af vin øl og spiritus. Det kan bl.a. læses i dagbladene, hvor kulturminister Brian Mikkelsen og to embedsmænd brugte 72.000 på flybilletter, resten til fortæring og overnatning i alt 160.000 kr.

• Til trods for, der i hovedparten af private danske virksomheder i dag, generelt er et forbud mod alkohol. Overtrædes dette, er det fyringsgrund med 5 ugers karantæne af dagpenge til følge.

• Med denne manglende styring, der beviseligt ligges for dage her.
Burde stat – amt og kommune og halv offentlige virksomheder gå foran og vise et godt eksempel.

• I stedet udskrives der en blanco check, i form af: et plastikkort, der faktisk er til fri afbenyttelse, dette har vi jo folk til og betale siges der. - ( ja - skatteborgerne).

• Set samfundsøkonomiske, er Standartsatsen langt den billigste form, for Diæt og logi-betaling ved rejser med overnatning i ind og udland.

Der er bygget op på følgende måde, dækkende for ind og udland:

• Der kan udbetales skattefrit til lønmodtager. Diæten udgør i alt kr. 374 pr. arbejdsdøgn.
• Småfornødenheder udgør 25% af 374 kr. = 93,50 kr.
• Bespisningsdelen udgør her efter 280, 50 kr.

• Ved ud- og hjemrejse, en 1/24 del af 374 = 15,58 kr. pr. rejsetime til småfornødenheder og bespisning.

• Til overnatning - Logi er der 160 kr. ( det er 170 kr. for lavt pt. 2002).

• Til Skatteminister Svend Erik Hovmand: Hvor stor vil udgiften / besparelsen være, hvis det er standartsatsen der er gælden for alle skatteborgere i Danmark?.

5. Skatteministeren.

For at undgå at både lønmodtagere, arbejdsgivere og skattemyndigheder har besvær med regnskab og dokumentation giver rejsereglerne imidlertid som nævnt mulighed for, at arbejdsgiveren kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse med nogle standardsatser, eller at lønmodtageren alternativt kan foretage fradrag med standardsatserne.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

3.3. Generelle betingelser for fradrag for rejseudgifter.

3.3.1. Fradrag efter pkt. 3.1. eller 3.2. kan kun foretages i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger 4.600 kr., jf. ligningslovens § 9, stk. 1

jf. ligningslovens § 9, stk. 1 ( fradrag til logi ) er der en egenbetaling på 4600 kr. af 160 kr. svarende til 7 ugers logi, betalt af egne midler, her efter er der et skattefradrag på 32% af afholdt logiudgifter.

Rejsegodtgørelse

§ 1. Arbejdsgiveren/hvervgiveren skal kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage. Der kan udbetales forskud på skattefri rejsegodtgørelse med àconto beløb for hver enkelt rejse eller med ugentlige eller månedlige àconto beløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige rejser.
Stk. 2. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde:

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
2) Rejsens erhvervsmæssige formål.
3) Rejsens start- og sluttidspunkt.
4) Rejsens mål, med eventuelle delmål.
5) De anvendte satser.
6) Beregning af rejsegodtgørelsen.

• Citat af Skatteministeren; For at undgå, at både lønmodtagere, arbejdsgivere og skattemyndigheder har besvær med regnskab og dokumentation. Har vi undgået dette Hr. Skatteminister Svend Erik Hovmand?

Stk. 3. Udbetales der rejsegodtgørelse med højere beløb end de satser, der er anført i ligningslovens § 9 A, anses hele beløbet for personlig indkomst. Dette gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, jf. stk. 5, har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

6. Skatteministeren.

Der er som sagt tale om en mulighed, der står åben som alternativ til dokumentation af de faktiske udgifter, og jeg finder på den baggrund ikke anledning til at ændre på standardsatsen til logi.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

I ovennævnte kommentar/ svar fra Skatteminister til Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Jo, der er en god grund /anledning for Skatteminister Svend Erik Hovmand til at ændre på standardsatsen til logi fra pt. 160 kr. til 330 kr. for overnatninger i ind/udland.

7. Skatteministeren.

12 måneders begrænsning for standardsatsen til kost : Foreningen spørger til baggrunden for, at standardsatsen til kost og småfornødenheder er tidsbegrænset, når dette ikke er tilfældet for standardsatsen til logi.

Det er en forudsætning for at kunne anvende reglerne om skattefrirejsegodtgørelse i ligningslovens § 9 A, at lønmodtageren er på rejse. I den sammenhæng er det afgørende, om lønmodtageren arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Ved anvendelse af standardsatsen til kost og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i 12 måneder. Herefter kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse eller foretages fradrag med

Standardsatsen. Lønmodtageren har dog stadig mulighed for at få dækket udgifterne til kost og småfornødenheder skattefrit efter regning eller at foretage fradrag for de dokumenterede faktiske udgifter. Det er dog fortsat en betingelse, at arbejdet på det pågældende arbejdssted er midlertidigt.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Citat af Skatteministeren; Det er en forudsætning for at kunne anvende reglerne om skattefrirejsegodtgørelse i ligningslovens § 9 A, at lønmodtageren er på rejse. Vi er enige med Skatteministeren.

• Citat af Skatteministeren; I den sammenhæng er det afgørende, om lønmodtageren arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Vi er enige med Skatteministeren.

• Citat af Skatteministeren Ved anvendelse af standardsatsen til kost og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i 12 måneder. Vi er ikke enige med Skatteministeren.

Et midlertidigt arbejdssted, inden for bygge og anlægsbranchen må være fra den første dag, og indtil arbejdsopgaven er færdig, ud nogen form for tidsbegrænsning.

Nu må skatteministeren forklare sig: Hvorfor er der en tidsbegrænsning på kost og småfornødenheder efter 12 måneder?.

8. Skatteministeren.

Standardsatsen for udokumenterede udgifter til kost og småfornødenheder er fastsat, så den afspejler det niveau, der svarer til de typiske rejseudgifter. Derfor skal satsen kun anvendes i den tidsperiode, hvor der i normalsituationen er tale om et midlertidigt arbejdssted. Forholdene ved et midlertidigt arbejdssted bliver efter en vis tid permanente, efterhånden som lønmodtageren kan indrette sig på disse forhold. Herefter er det rimeligt, at lade grundlaget for godtgørelsen være de dokumenterede udgifter.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Citat af Skatteministeren; Derfor skal satsen kun anvendes i den tidsperiode, hvor der i normalsituationen er tale om et midlertidigt arbejdssted.

Normalsituationen for midlertidige arbejdspladser er inden for bygge og anlægsbranchen: fra den første dag, og indtil arbejdsopgaven er færdig, uden nogen form for tidsbegrænsning.

• Citat af Skatteministeren; Forholdene ved et midlertidigt arbejdssted bliver efter en vis tid permanente, efterhånden som lønmodtageren kan indrette sig på disse forhold.

Det er ikke rimeligt, men urimeligt ved rejsearbejdere i ind/ udland af længere varighed end de 12 mdr. får status, som en permanente arbejdsplads ( ordet permanent er det modsatte af eks. v. midlertidigt.)

9. Skatteministeren.

Grunden til, at der ikke gælder en tilsvarende begrænsning ved standardsatsen til logi, er, at der kan være særlige vanskeligheder forbundet med at fremskaffe dokumentation for udgifterne til logi. Jeg finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre reglerne.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

• Citat af Skatteministeren; I mange tilfælde vil det være muligt at fremskaffe dokumentation for afholdte logiudgifter. Har Skatteministeren et forklaringsproblem?

10. Skatteministeren.

60-dages reglen for skattefri befordringsgodtgørelse

Endelig finder foreningen, at 60-dages reglen for skattefri befordringsgodtgørelse bør ophæves.

Udgangspunktet er, at transport mellem bopæl og en arbejdsplads anses for privat befordring. 60-dages reglen er en undtagelse hertil. Sker transporten mellem bopæl og en midlertidig arbejdsplads, anses kørslen for at være erhvervsmæssig. Der er således tale om en begunstigende bestemmelse, hvorefter kørsel mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted trods det private islæt, anses for erhvervsmæssig kørsel.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Skattefri befordringsgodtgørelse er tydeligt beskrevet i industriens overenskomsten 2000 - 2004 under udearbejde kap 1V. Ude – Rejsearbejde § 19 Udearbejde Stk. 1. Stk. 3. § 21 Stk. 1. 2. 3.

• Stk. 1. Definition af udearbejde. Ved udearbejde forstås arbejde uden for værksted eller den arbejdsplads, hvor medarbejderen er antaget, når arbejdet ikke kræver overnatning uden for hjemmet.

• Stk. 3. Betaling af vejpenge under afsnit 1. Hvis eget køretøj benyttes efter aftale med medarbejderen, betales ud over befordringstiden Kilometergodtgørelse i henhold til § 21 beregnet fra virksomheden til udearbejdestedet og retur

• Der kan lokalt med medarbejderen på virksomheden træffes aftaler om, at Kilometergodtgørelse beregnes fra medarbejderens sædvanlige bopæl til udearbejdestedet.

• § 21 Benyttelse af eget køretøj i virksomhedens tjeneste.

• Stk. 1. Når en medarbejdere benytter eget køretøj i virksomhedens tjeneste, ydes der dem herfor en godtgørelse pr. kørte km af samme størrelse som den der til enhver tid er fastsat i henhold til de for staten gældende regler.

• Stk. 2. Organisationerne er i øvrigt enige om, at den enkelte medarbejder er frit stillet med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt vedkommende vil stille sit motorkøretøj til rådighed for virksomheden.

• Stk. 3. Bestående aftaler om betaling til medarbejdere for kørsel med eget motorkøretøj må ikke ved nærværende aftaler forringes.
Ved udearbejde skal de 60 dag/24 mdr. bortfalde.
Der er ingen sammenhæng i, at der betales skat af kilometerpenge ved udearbejde, når der er her tale om driftsudgift og ikke en lønindkomst?.

Arbejdsgiver/Lønmodtager.
Stiller arbejdsgiveren derimod bilen til rådighed for Lønmodtageren ved udearbejde, kan denne afskrives årligt med 30%. Kunden betaler herefter kilometerpenge efter statens takster, uden 60 dagsreglen (24 mdr.) bringes i anvendelse.

Hvorfor denne forskelsbehandling af skatteborger i dette land, der udfører de samme samfundsopgaver?.

11. Skatteministeren

Ved 60-dages reglen fastlægges, hvornår en arbejdsplads anses for midlertidig. En arbejdsplads er midlertidig, når der højst køres dertil i 60 arbejdsdage inden for 24 måneder. Overskrides denne grænse, vil kørsel mellem bopæl og den nu faste arbejdsplads være privat kørsel.

12. Skatteministeren.

Tidsrummet på 60 dage er valgt, fordi det antages i de fleste tilfælde at dække arbejdsforhold, hvor der reelt foreligger stadigt skiftende arbejdspladser, og at der dermed kun modtages skattefrie befordringsgodtgørelser til dækning af udgifter , der følger af arbejdet. Befordring udover dette tidsrum må betragtes som privat befordring, og må dermed følge de almindelige regler i ligningslovens § 9 C om fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdssted. Jeg har derfor ingen planer om at ophæve 60-dages reglen.

Befordringsgodtgørelse

§ 2. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel. Erhvervsmæssige befordringsudgifter kan ikke dækkes ved udlæg efter regning. Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen. Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med a'conto beløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige àcontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

Stk. 2. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde:

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
2) Kørslens erhvervsmæssige formål.
3) Dato for kørslen.
4) Kørslens mål med eventuelle delmål.
5) Angivelse af antal kørte kilometer.
6) De anvendte satser.
7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

Stk. 3. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Ligningsrådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, jf. stk. 5, anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

Stk. 4. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgørelse.

Stk. 5. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

Ikrafttrædelse

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.
Skatteministeriet, den 13. marts 2000

Ole Stavad
/Carsten Vesterø Jensen

Vi ser også gerne en kommentar til det fremsendte bilag opgørelse af de nedsatte satser for logi/indland/udlands diæt.
Samt en kommentar til forslag til folketingsbeslutning B 39 Fremsat af Pernille Sams KF. og Flemming Hansen KF. Den 19 November 1999 Lempelser ved Tjenesterejser?.

Men ovennævnt opfordre vi Skatteminister Svend Erik Hovmand til og tage sagen op til fornyet overvejelse for ændringer af de nuværende planer.

Vi håber på en positiv dialog/ svar fra Skatteministeren.

Med venlig hilsen

Rejsearbejdere for
Retfærdig Skattelovgivning
V/ formand Jens Jørgensen
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021