Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Etablering af en vinterbyggefond
Sæsonudsving i bygge- og anlægssektorens aktivitet og beskæftigelse medfører et sam­funds­økonomisk tab i form af højere strukturel ledighed samt negative afledte effekter på ud­dannelse og produktivitet i byggebran­chen.

For staten medfører den højere ledighed større udbetalinger af arbejdsløshedsdag­penge.

En vinterbyggefond, der medvirker til at udligne omkostningerne mellem vinter- og sommer­byg­geri, vurderes at kunne bidrage til at reducere sæsonudsvingene og på sigt give sam­fundsøko­nomiske gevin­ster og forbedre sta­tens finanser.

Ved tilskud i 5 vintermåneder vil fondens kapital­be­hov være 1.050 mill. kr.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning foreslår følgende:

Der er beskæftiget 114.000 lønmodta­gere i byggeriet. Ved at arbejdsgiveren ind­betaler 5,60 kr. pr. ar­bejdstime vil fondens midler være på ca. 1.050 mill. kr.

Ude på arbejdspladserne må det være Arbejdstil­sy­net der fører kontrol.

Regninger og lønsedler må være Told og Skats opgave.

Det er en stor forbedring for alle ansatte i byggesektoren, når de mange løsarbejdere vil tage en uddan­nelse/efteruddannelse, inden for S.I.D, METAL, El-forbundet, samt andre faggrupper.

Virksomhederne skal have tilskud til unge lær­linge, i stedet for at de går på bistands­hjælp, som de i dag får på kommunen.

Vi mener i øvrigt at de 2 første arbejdsgiver betalte ledighedsdage (G - dage) skal bort­falde.

Incita­mentet til at ansætte løsarbejdere er ikke stor, hvis at bortfaldet af G-dagene kun skal være i januar kvartal, det skal, efter vores mening også være gældende for november og december.

Det vil give en mindre risiko for flaskehalse i højsæsonen og efteruddannelse af medarbej­dere vil blive større, ingen virksomhed i dag vil betale, for at uddanne medarbejdere, der sandsynligvis arbejder i en an­den virksomhed næste sæson.

Ingen bliver i dag hjemsendt på grund af vejrlig, men arbejdet fortsættes, med risiko for byggesjusk, dårligt håndværk og helbred, da økonomien i virksomhederne ikke tillader at sende medarbejderne hjem med betaling.

Det er vanskeligt at beholde unge i håndværksfagene, f.eks. murerfaget, her er 32,5% af de beskæftigede i alderen fra 45 til 60 år og fra 15 til 30 år er der 21% beskæftiget, gen­nemsnitsalderen er ca. 47 år.

Der er 2000 medlemmer mindre i faget end for 10 år siden, ingen kan i dag leve af at være ar­bejdsløs i 3 - 4 måneder, hvert år, da alle har faste udgifter der skal betales.

Vi er en tværfaglig forening og har dermed aktive medlemmer, der er beskæftiget in­denfor alle brancher i bygge- og anlægssektoren og har derfor stor interesse i at Vinter­byggefonden bliver etableret hurtigst muligt.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021