Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nødden er knækket
Grenaa den 4. august 1999

På SID´s landsmøde for Bygge og Anlæg i Aalborg den 30. Maj, lykkedes det for næstfor­manden sammen med to andre medlemmer fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgiv­ning at få en uformel snak med Skatteminister Ole Stavad, over en cigaret og en kop kaffe, det møde resulte­rede i at vore repræsentanter sammen med afdelingsformand Leif Ander­sen og Gruppeformand Bjarne Rundberg, fik et møde i stand med Skatteministeren og hans embedsmænd.

Mandag den 28. juni deltog vores fire medlemmer, næstformanden Bent Vagner, ØTC, Svend Mo­estrup, COMET, Danny Kristensen og Leif Endersen, Per Aarsleff A/S, sammen med Formand Bjarne Rundberg, BAT og Christian Parbøl, embedsmand BAT, i det længe ventede møde med skatteministeren, vi havde ikke de store forventninger om at vi fik lo­ven L 257 lavet om, men at der måske kunne komme klarhed over de store fortolknings­problemer den nye lov giver anledning til, specielt reglerne om 3/6 mdr.

Vi havde et godt og positivt møde med Ole Stavad og hans embedsmænd. Mødet resulte­rede i at der blev nedsat en hurtigt arbejdende gruppe mellem Skatteministeriet og BAT kartellet, alle vores fire medlemmer kom med i gruppen, gruppen blev udvidet med en juri­disk rådgiver (advokat) fra METAL/BAT.

Resultatet af arbejdet blev et notat fra Skatteministeriet, som er blevet rundsendt den 6.juli til ligningskommunerne, forbundene, arbejdgiverkontrollen m.v., notatet kan rekvireres i dets fulde ord­lyd fra www.skm.dk eller fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

De nu opnåede resultater for sagen tillægges den tværfaglige forening.

Næste møde mellem skatteministeren og arbejdsgruppen bliver i august 1999, hvor håndteringen af bl.a. regninger bliver gennemgået.

Foreningens formål er stadig at få annulleret L 257.

Næstformand Bent Vagner samt andre tillidsrepræsentanter afholder møder i de forskel­lige camp´s for at skaffe endnu flere medlemmer, hvilket er en nødvendighed for at vores nye forening kan få den ønskede slagkraft, der blev lagt op til på den stiftende generalfor­samling i Nyborg den 28. maj.

De rejsearbejdere der er medlem af vores forening, kan udtale sig om de forskellige cir­kulærer og bekendtgørelser, via vores nyhedsbreve, mindst 2 – 3 måneder før andre, for ikke at glemme alle de andre informationer, der ellers aldrig ville blive offentliggjort!

Så det er nu kære venner, vi har brug for jeres medlemskab og støtte!!

På grund af stigende omkostninger, er dette nyhedsbrev det sidste der bliver udsendt til samtlige.

Fremover vil nyhedsbreve og andet materiale kun blive udsendt til betalende medlemmer samt or­ganisationer.

Nyhedsbrev nr. 18 omhandler møder med de politiske ordfører!
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021